نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران

نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران

محورهاي اصلي كنفرانس:

-تبليغات محيطي، هويت و ارتباطات فرهنگي و اجتماعي
-تبليغات محيطي و بهبود فضاي كسب و كار
-اخلاق، قوانين و الزامات در تبليغات محيطي
-تبليغات محيطي، مبلمان و نماي شهري
-تكنولوژي ها و فناوري هاي نوين در تبليغات محيطي

نظرات