اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

محورهاي همايش:

-    بررسي اثر ماشين‏ها و فن‏اوري‏هاي نوين در كيفيت و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي
-    فن‏اوري‏هاي نوين فرآيند محصولات كشاورزي
-    تجاري سازي فناوري هاي نوين در عرصه برداشت و پس از برداشت محصولات زراعي و باغي
فيزيولوژي پس از برداشت
-   ماشين‏ها و فن‏اوري‏هاي نوين در برداشت محصولات كشاورزي
-    لزوم و اهميت استفاده از ماشين‏ها و فن‏اوري‏هاي نوين در مرحله‏ ي برداشت محصولات كشاورزي
-    نقش مكانيزاسيون و فن‏اوري‏هاي نوين در كاهش ضايعات، كاهش هزينه‏ هاي توليد و افزايش كيفيت و بهره‏ وري محصولات كشاورزي
-    نقش كشاورزي دقيق و كاربرد سنسورها در افزايش كارائي تكنولوژي برداشت و پس از برداشت
-   بررسي و مطالعه شاخص‏هاي مكانيزاسيون در مراحل برداشت و پس از برداشت
-    ماشين‏ها و فن‏اوري‏هاي نوين در سورتينگ، بوجاري و خشك كردت محصولات كشاورزي
-    فن‏اوري‏هاي نوين بسته‏ بندي ، انبارداري و مسائل پس از برداشت محصولات كشاورزي

نظرات