اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست

اهداف كنفرانس:

 -ايجاد انگيزش ملي به منظور توجه به امر توسعه پايدار بعنوان محور اصلي توسعه
- ارتقاء دانش و توان علمي در امر توسعه پايدار و بكارگيري آن در بخش هاي انرژي، آب و محيط زيست كشور
-جهت دهي امور فناوري كشور در امر نوآوري و طراحي سيستم هاي مهندسي و روش هاي توليد بر اساس معيار ها و شاخص هاي توسعه پايدار
-  توجه به روش هاي نوين در صيانت از منابع انرژي، آب و محيط زيست كشور
- معرفي مولفه هاي مديريت سبز در امر مديريت پروژه هاي كلان در سطح ملي و بين المللي
-  معرفي امور پژوهش و فناوري در توليد سيستم هاي نوين در مباحث انرژي، آب و محيط زيست از ديدگاه توجه به شاخص هاي توسعه پايدار
-  مديريت شهري بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار
-  ارتقاء روش هاي نوين در كاهش مصرف انرژي، آب و كاهش آلاينده هاي محيط زيست 

 

 

محورهاي كنفرانس:


سيستم‌هاي توليد، انتقال و ذخيره‌سازي انرژي

-  توليد پراكنده و شبكه هاي هوشمند
-توليد همزمان برق، گرمايش و سرمايش (CHP, micro CHP, CCHP)
-كارآفريني در حوزه‌هاي مرتبط با انرژي
- شبيه‌سازي و مدل‌سازي سيستم‌هاي انرژي
-بهره‌وري انرژي در صنايع سبك و سنگين
-ذخره‌سازي انرژي در ظرفيت بالا
- استفاده از نانو تكنولوژي در صنعت انرژي
-  كاهش تلفات انرژي در توليد و توزيع برق
- روش‌هاي پيشرفته برآورد بار و انرژي

 

صنايع نيروگاهي، نفت، گاز و پتروشيمي
- بهينه‌سازي در نيروگاه‌هاي گاز، بخار و سيكل تركيبي
- كاهش مصرف داخلي نيروگاه‌ها
- فناوريهاي نوين انتقال و توزيع انرژي
- بازيابي سوخت و انرژي
-روشهاي نوين كاهش مصرف و آلودگي قبل، حين و بعد از احتراق
- مهندسي مخازن هيدروكربوري و سازه‌هاي جانبي
- صيانت از مخازن نفت و گاز ملي
-روشهاي ازدياد برداشت از مخازن

 
 انرژي‌هاي تجديدپذير و سوخت‌هاي جايگزين

- انرژي خورشيدي (سيستم‌هاي فتوولتائيك و نيروگاه‌هاي حرارتي خوشيدي)
-سلولهاي خورشيدي ارگانيك
-انرژي باد
- انرژي آب، نيروگاه­هاي آبي
- انرژي زمين گرمايي
-پيل‌هاي سوختي
-   فنآوري توليد و استفاده از هيدروژن
-  زيست توده و سوختهاي بيولوژيكي
- ضايعات كشاورزي در توليد انرژي


 صيانت از منابع و بهينه سازي مصرف انرژي و آب
-  مديريت منابع آب
- بهره‌گيري از منابع آب غير متعارف، آب باران، آبهاي سطحي
-  كنترل و بازيافت فاضلاب‌هاي صنعتي
- مدل سازي و شبيه سازي روش هاي تصفيه آلاينده ها
-به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي
- دفع و استفاده از پساب و لجن
-  كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست
-  سيستم‌هاي نوين بهينه‌سازي مصرف آب (روش‌هاي پيشرفتۀ آبياري، سيستم‌هاي بدون پساب (ZLD)، ...)
- توليد توان از آب (آب‌هاي جاري، سد، امواج)
-  ارتقاي بهره وري آب در سازه هاي آبي و هيدروليكي
- مهندسي دريا و ساحل
 آلودگي آب، هوا، خاك و صدا
- بررسي و كنترل آلودگي هوا در صنعت انرژي و ميزان پراكندگي آن
-تاثير انتشار كربن بر تغييرات آب و هوا و بر سرنوشت اقتصادي ملتها
-  فن آوري هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع
- بررسي مدل‌هاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها از منابع ثابت و متحرك
- ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا

 - پيشگيريي از آلودگي خاك
- شناسايي و كنترل آلودگي‌هاي ناشي از معادن
-نفت و محيط زيست، آلودگي هاي نفتي و كنترل آن در محيط
-حذف آلاينده هاي خاك با استفاده از فناوري هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي، حرارتي و ...
-مديريت پسماند، مكان يابي، طراحي و اجراي محل دفن بهداشتي و مهندسي پسماندها
-زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي
- آلودگي گرمايي آب رودخانه‌ها يا دريا
- اثرات آلودگي صوتي بر انسان و محيط و روش‌هاي كاهش آن
-شناسايي و كنترل آلودگي هاي الكترومغناطيسي و اثرات آن بر سلامت موجودات زنده
-كاهش آلودگي گرمايي در صنعت انرژي
-تأثيرات زيست محيطي پروژه‌هاي مهندسي
-كاربرد فناوري‌هاي نوين در محيط زيست
- آلودگي و ارزيابي محيط زيست


پدافند غيرعامل و سيستم‌هاي مهندسي انرژي، آب و محيط زيست
- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامين منابع انرژي و محيط زيست 
- اثر پدافند زيستي در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در كشور

مديريت سبز

توسعه پايدار شهري، معماري و مصالح پايدار
- ساختمان‌هاي سبز
-سيستم‌هاي مدل‌سازي اطلاعات ساختمان BIM و نقش آن در طراحي پايدار
-  آيين‌نامه‌هاي امتيازدهي زيست محيطي، طراحي محيطي و انرژي (LEED, …)
- عمران و محيط زيست
- سيستم هاي حمل و نقل پاك
-  اثرات صنعت گردشگري بر محيط زيست


ديناميك سيالات محاسباتي در سيستم‌هاي انرژي، آب و محيط زيست

نظرات