همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی

همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی

محورهاي همايش:

-آسيب پذيري و مقاوم سازه اي لرزه اي
-مهندسي زلزله و ديناميك سازه ها
-قابليت اطمينان لرزه اي
-اثر زلزله به سازه هاي فضاكار، بنايي و سازه هاي ويژه
-مهندسي سد سازي و سازه هاي آبي
-اندركنش آب، خاك و سازه
-فناوري هاي نوين و جداسازي در مهندسي عمران
-زمين شناسي مهندسي و مهندسي عمران (سد، تونل، راه و..)
-زمين شناسي محيط زيست و اثرات آن
-پتروفابريك و پترولوژي ساختماني
-سنجش از راه دور و GIS
-زمين شناسي ساختماني و تكتونيك
-يافته هاي نوين در علوم زمين
-ناپايداري هاي زمين (زلزله، آتشفشان، زمين لغزش و...)
-ژئوفيزيك، ژئوتكنيك و ژئوهيدرولوژي

نظرات