ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست

ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست

محورهاي همايش:

- دستاوردها و پژوهشهاي كاربردي در حوزه زمين شناسي محيط زيست

- مطالعات بين رشته اي با نگرش ويژه به ذخاير انرژي، نفت و گاز، ژئونرمال و انرژي هاي نو

- ملاحظات زيست محيطي در معادن، ذخاير اقتصادي، آلودگي منابع آب و پروژه هاي مهندسي و عمراني

- نوآوري و توسعه كاربردي در بخش نانو فناوري زمين شناسي زيست محيطي و زمين پزشكي

- چالش هاي زيست محيطي، بحران هاي آب و هوايي، خشكسالي ها، پيامدهاي ريزگردها و مخاطرات محيطي

 - نوآوري هاي آموزشي علوم زمين با رويكرد محيط زيست

نظرات