همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

جغرافيا، برنامه ريزي شهري_روستايي و توسعه پايدار

-مديريت نوين دربرنامه ريزي شهري وروستايي

-توسعه پايدارشهري ونگاهي به آينده

-جغرافيا وبرنامه ريزي نوين شهري

-جغرافيا و پدافندغيرعامل درشهرها

-محدوديت ها و شاخص هاي توسعه پايدارشهري

-بررسي جغرافيايي مشكلات امروزه شهرها

-حقوق شهروندي و مشاركت شهروندان دربرنامه ريزي شهري

-نقش شهرداريها در توسعه پايدارشهري

-نقش سازمانهاي مردم نهاد در توسعه پايدارشهري وروستايي

-برنامه ريزي و پايداري سيستم هاي روستايي وشهري

 جغرافيا، محيط زيست و توسعه پايدار

-مديريت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

-صنعت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

-شهرنشيني و محيط زيست پايدار

-كاربردفناوريهاي نوين درتوسعه پايدارمحيط زيست

-برنامه ريزي شهري ،محيط زيست وتوسعه پايدار

-برنامه ريزي روستايي ،محيط زيست وتوسعه پايدار

جغرافياوپايداري محيط

-انسان و پايداري محيط

- مديرت شهري پايداري

-مديريت روستايي پايدار

- گردشگري شهري وروستايي پايدار

- مديريت پايدار كوچ نشيني

- جمعيت و تغذيه پايدار

-آب و هواشناسي و پايداري محيط

- مخاطرات آب و هوايي

- آب و هواشناسي شهري

- آب و هواشناسي كاربردي

- گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي

-ژئومورفولوژي و پايداري محيط

- ژئومورفولوژي و مخاطرات محيطي

- ژئومورفولوژي كاربردي

- ژئومورفولوژي كارست

- ژئومورفولوژي و پدافند غيرعامل

-منابع آب و پايداري محيط

- مديريت منابع آب سطحي

- مديريت منابع آب زير زميني

- مديريت جامع حوضه هاي آبريز

-منابع طبيعي و پايداري محيط

- مديريت خاك

- مديريت جنگل ها و مراتع

- مديريت فرسايش

-كاربرد فناوري هاي نو در پايداري محيط

- كاربرد سنجش از دور در مديريت محيط

-كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت محيط

-محورهاي ويژه جغرافياوتوسعه پايدار

-علوم جغرافيايي وفناوريهاي نوين

-جغرافيا واستراتژي هاي توسعه ملي

-جغرافيا وآمايش سرزمين

-جغرافيا ومديريت جامع شهري

-جغرافيا و راهبردهاي نوين گردشگري وتوسعه پايدار

سمپوزيوم جغرافيا، امنيت، اقتصاد، سياست درخليج فارس

-موقعيت ژئوپلتيك خليج فارس وتاثيرآن ان درسطح جهاني

-خليج فارس واقتصادجهاني

-انرژي، اقتصاد وخليج فارس

-انرژي امنيت وخليج فارس

-امنيت درخليج فارس

-جغرافياي سياسي خليج فارس

-نقش خليج فارس درتعاملات منطقه اي وجهاني

-خليج فارس وچالش هاي حقوقي

 جغرافيا وآمايش سرزمين

-مفهوم فضاواصول روشهاي برنام ريزي فضايي

-جايگاه برنامه ريزي فضايي دربرنامه هاي توسعه كشور

-تجارب برنامه ريزي آمايش سرزمين درجهان

-آمايش سرزمين وتوسعه پايدار

-برنامه ريزي هاي محلي وتوسعه پايدار

-برنامه ريزي هاي ناحيه اي وتوسعه پايدار

 جغرافيا، گردشگري وتوسعه پايدار

-گردشگري شهري وتوسعه پايدار

-توسعه پايدارصنعت گردشگري

-موانع توسعه صنعت گردشگري درايران

-گردشگري روستايي ونقش آن درتوسعه مناطق روستايي

-اكوتوريسم رويكردي نوين درصنعت گردشگري

-برنامه ريزي فضايي وتوسعه گردشگري

-كاربردفناوريهاي نوين درتوسعه پايدارصنعت گردشگري

-تجارب توسعه پايدارگردشگري درجهان

-نقش سازمانهاي مردم نهاد درتوسعه پايدارگردشگري

توسعه گردشگري و پايداري محيط زيست

-گردشگري وطبيعت گردي

-گردشگري و جغرافيا

-گردشگري ومدل هاي اقليمي

-گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي

-گردشگري در سواحل

-گردشگري و توسعه پايدار

-گردشگري شهري

-گردشگري روستايي

-استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري

-گردشگري مذهبي

-گردشگري فرهنگي

-گردشگري وموزه ها

-تغييرات آب و هوايي و گردشگري

-نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

-آموزش و تورگرداني گردشگري

-گردشگري وموسيقي هاي محلي

-گردشگري ادبي

-گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي

 گردشگري وطبيعت گردي

-گردشگري و جغرافيا

-گردشگري ،اقليم وآب وهوا

-گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي

-گردشگري در سواحل

-گردشگري و توسعه پايدارشهري و روستايي

-گردشگري ،شهرسازي وتوسعه پايدار

-استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري

-گردشگري مذهبي

-گردشگري فرهنگي

-گردشگري وموزه ها

-مشكلات،موانع ونيازهاي صنعت توريسم در ايران

-نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

-آموزش و تورگرداني گردشگري

-گردشگري وموسيقي هاي محلي

-گردشگري ادبي

-گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي

-محورهاي ويژه ومرتبط با گردشگري وطبيعت گردي

-گردشگري و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

-گردشگري و توسعه سياسي

-گردشگري و همبستگي ملي

-گردشگري و آمايش سرزمين

-جغرافيا، گردشگري و توسعه شهري، روستايي و عشايري

-گردشگري، منابع طبيعي و محيط زيست

-گردشگري ،اقوام، فرهنگ و آيين و رويدادهاي ملي

-گردشگري، هنر و صنايع دستي ايران

-گردشگري، سلامت و پزشكي

-گردشگري ،زبان و ادبيات فارسي

-گردشگري، تاريخ و معماري

-گردشگري، بنادر و مناطق آزاد

-گردشگري،مرزهاي دريايي،توسعه ساحل محور

-گردشگري، آموزش عالي ، دانشگاه هاي بين المللي

-گردشگري، ارتباطات ، حمل و نقل

-گردشگري ،نظم، امنيت

-گردشگري، فناوري اطلاعات،IT

-‎‎كيفيت مديريت جامع درصنعت جهانگردي

-‎محيط ملي و بين المللي تجارت وگردشگري

-‎‎تحليل رفتاري جهانگردي و تعامل فرهنگي

-خط مشي گذاري درصنعت جهانگردي

-‎مديريت حسابداري درصنعت جهانگردي

-گردشگري، مديريت استراتژيك، موقعيت جغرافيايي ايران

-گردشگري، خدمات، هتل ها و آژانس ها

-گردشگري، تبليغات، بازاريابي منطقه اي و جهاني

-گردشگردي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي

-گردشگري، توليد ملي، اشتغال

-گردشگري، طبيعت گردي، زمين گردشگري

-گردشگري ،شهر ها ، شهر هاي خلاق

-گردشگري، روستاها، عشاير

-گردشگري ، مناطق جنگي، يادواره هاي جنگي

-گردشگري و آب

-گردشگري، توسعه مناطق مرزي

-گردشگري، توسعه مناطق محروم

-گردشگري، پويايي فضا هاي جغرافيايي

-اصول مديريت وبازاريابي خدمات

-سامانه‎هاي‎اطلاعاتي‎درصنعت‎جهانگردي

-روشهاي كمي در جهانگردي

-ارزيابي طرحهاي توسعه جهانگردي

-‎بازاريابي بين الملي درجهانگردي

- ‎رفتار مصرف كننده درجهانگردي

-بازاريابي محصولات جهانگردي

-مديريت اكوسيستم هاي طبيعي

-برنامه‏ ريزي جهانگردي در كشورهاي درحال توسعه

-مديريت استراتژيك گردشگري

-جغرافيا ومديريت اكوتوريسم

-جغرافيا،برنامه ريزي محيطي،گردشگري پايدار

-مديريت توسعه پايدار در مناطق شهري وروستايي

-گردشگري وحمل ونقل هوايي

-فرودگاه ها وخدمات گردشگري

-كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت توريسم وگردشگري

-ارزيابي پيامدهاي طرح ها وپروژه هاي گردشگري

-سياست هاي توسعه گردشگري دركشور

-نقش سازمان هاي متولي در توسعه پايدار گردشگري

-مديريت بازاريابي وتبليغات وتوسعه پايدار گردشگري

-گردشگري وكترينك هوايي

-گردشگري عصبي

-ساير ايده هاي نوين در زمينه گردشگري و توسعه پايدار

محور آزاد

-مطالعات و تحقيقات علمي در حوزه جغرافيا در تمامي گرايش هاي جغرافيا

نظرات