همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی

همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی

 زبان و ادبيات مهمترين شاكله هويت فرهنگي هر كشور و ملتي محسوب مي شود. ادبيات به نوعي ميراث فرهنگي هركشور است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود و مرحله به مرحله به سوي كمال و پيشرفت گام برمي دارد و هرنسل سهمي در غناي آن دارد . پرداختن به ادبيات رابطه ميان نسل ها را آسان تر مي كند و ملت ها را به سوي خودباوري سوق مي دهد و در رشد و پيشرفت فرهنگ ياري مي رساند. در همين راستا موسسه سفيران فرهنگي مبين درصدد است با برگزاري همايش و كنفرانس علمي فضايي را در جهت پيشرفت اين حوزه ايجاد نمايد.

 

محورهاي همايش:

ادبيات غنايي و عرفاني
-جنبه هاي تاريخي منظومه هاي غنايي
-معاني نمادين در بيان عواطف عارفانه
-تحليل ساختاري ، سبك شناسي و نشانه شناسي در ادبيات غنايي
-كهن الگوها و اسطوره ها در منظومه هاي برجسته
-معاني و تعابير مفاهيم عميقي چون مرگ ، ابديت ، عشق ، غم و شادي
-شخصيت شناسي در داستان هاي غنايي
-تطبيق مفاهيم و تأثير و تأثر ادبيات غنايي و عرفاني ما و ادبيات ساير ملل
-حكمت شناسي در ادبيات غنايي و عرفاني


ادبيات حماسي
-ويژگي هاي حماسه
-منظومه هاي برجسته و زمينه هاي داستاني حماسه
-ويژگي هاي شخصيتي ، اخلاقي و تحليل منش و سبك زندگي پهلوانان در ادبيات حماسي
-حماسه هاي عرفاني – تمثيلي
-حماسه هاي ديني و ملي
-چالش ها ، دغدغه ها و مسائل عميق فكري در ادبيات حماسي
-تحليلي بر پيروزي ، شكست و جاودانگي در ادبيات حماسي
-آيين ها و نمونه هاي اخلاقي و رفتاري ايرانيان باستان
-باورهاي بنيادين پيرامون آفرينش ، يزدان ، انسان ، طبيعت و ارتباط بين انسان و هستي
-جنبه هاي خرق عادت و عقايد ماوراء طبيعي در ادبيات حماسي


ادبيات تطبيقي
-ادبيات تطبيقي و نفوذ فرهنگي
-ادبيات تطبيقي و شاهان و فرمانروايان
-ادبيات تطبيقي و اسطوره ها
-ادبيات تطبيقي و مطالعات ترجمه
-ادبيات تطبيقي و شاهكارهاي ادبي
-ادبيات تطبيقي و پيوندهاي ادبي
-مطالعات تطبيقي دراصطلاحات ديني، ادبي و عرفاني
-ادبيات تطبيقي و فرهنگ عامه
-ادبيات تطبيقي در كشورهاي مختلف دنيا با رويكرد تحليلي انتقادي


ادبيات داستاني
-عنصر شخصيت در آثار داستاني كوتاه و بلند
-ريخت شناسي در ادبيات داستاني
-كاركرد رفتار و ارتباطات كلامي و غيركلامي
-سبك شناسي در آثار داستاني كوتاه و بلند
-جايگاه زن در ادبيات داستاني
-جايگاه خانواده ، فرهنگ و مذهب در ادبيات داستاني
-تحليل محتوايي و نقد داستان هاي بلند ادبيات معاصر
-بررسي روانشناختي شخصيت هاي داستاني معاصر
-جامعه شناسي و ادبيات داستاني
-تأثير مكاتب فكري و فلسفي بر ادبيات داستاني معاصر


ادبيات كودك و نوجوان
-تحليل و مقايسه ويژگي هاي كودك ديروز و امروز در بستر ادبيات كهن و نوين
-ادبيات كودك با رويكرد قومي از ديدگاه ادبيات كهن ونوين
-عرصه ي فناوري اطلاعات و ادبيات كودك و نوجوان
-انواع ادبي در ادبيات كودك و نوجوان
-مفاهيم و تفكرات فلسفي در حوزه ي داستان نويسي كودك و نوجوان
-داستان پردازي و شخصيت پردازي در ادبيات كودك و نوجوان
-بازنويسي متون كهن در ادبيات كودك و نوجوان
-گروه بندي سني در ادبيات كودك و نوجوان
-ادبيات كودك و نوجوان و رسانه ها
-اسطوره در ادبيات كودك و نوجوان
-رويكرد روانشناسي رشد نسبت به ادبيات كودك و نوجوان


ادبيات مقاومت
-ادبيات مقاومت ، بيداري اسلامي و بررسي ابعاد جهاني آن
-ادبيات مقاومت و زنان
-جايگاه فرهنگ و مذهب در ادبيات مقاومت
-انقلاب در آيينه ادبيات مقاومت
-مضامين عرفاني در ادبيات مقاومت
-ادبيات پايداري ، مطالعات تطبيقي و بررسي سير تحولي آن از گذشته تا كنون
-بازتاب ادبيات مقاومت در نظم و نثر
-جامعه شناسي ادبيات مقاومت


زبان و ادبيات محلي

-زبان شناسي در ادبيات محلي
-تحول زبان، گويش و لهجه هاي محلي
-نگاهي به تداخل و برخورد زباني
-بهره‌گيري از زبانمايه بومي در واژه­سازي و واژه­گزيني
-زبان، بوم شناسي و مهاجرت
-ادبيات بومي، اتحاد و وحدت جامعه
-فرهنگ عامه در ادبيات
-زبان و ادبيات بومي و بازيابي هويت
-زبان قومي و علل كمرنگ شدن آن
-تجلي ولايت اهل بيت (ع)در ادبيات بومي
-ادبيات فولكولوريك و نقش آن در فرهنگ
-راههاي حفظ و احياء زبان و ادبيات بومي
-فرهنگ ، اصطلاحات و ضرب المثل ها در ادبيات بومي


محور آزاد
-مطالعات و تحقيقات علمي در حوزه ادبيات فارسي در تمامي گرايش ها

نظرات