ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

اهداف همايش:
-افزايش عمر مفيد و ارتقاي كيفيت بهره دهي ساختمان ها
-كمك به تغيير رويكرد طراحان و سازندگان ساختمان به موضوع مراقبت و نگهداري از ساختمان
-جلب مشاركت مراكز علمي و تجربي، متخصصان مرتبط با صنعت ساختمان و تشكل هاي مهندسي -به منظور انجام پروژه هاي پژوهشي و تحقيقاتي در زمينه توسعه و به كارگيري سيستم هاي كنترلي خاص در مراقبت و نگهداري از ساختمان
-ايجاد ارتباط گسترده تر بين پژوهشگران و دست اندركاران صنعت ساخت و ساز
-آسيب شناسي موانع اجرائي جهت تحقق مراقبت و نگهداري بهينه از ساختمان ها


 محورهاي همايش:

نگهداري و صنعت ساختمان
-نقش فن آوري هاي نوين ساختماني در كاهش نيازمندي هاي تعمير و نگهداري ساختمان ها
-تجربه هاي ديگر كشورها در امر تعمير و نگهداري ساختمان ها
-معرفي سيستم هاي كنترلي و هوشمند مؤثر در بالا بردن سطح كيفي مراقبت و نگهداري از ساختمان
-روش هاي ارزيابي وضعيت سلامت ساختمان


نگهداري و فرهنگ بهره برداري
-نقش مردم در ترويج موضوع مراقبت و نگهداري از ساختمان
-نقش صنعت و سرمايه گذاري در مراقبت و نگهداري از ساختمان
-نقش ارگان ها و نهاد هاي تخصصي در بهبود كيفيت نگهداري و مراقبت از ساختمان ها


نگهداري و رويكرد هاي بهينه سازي ساختمان
-تحول صنعت ساختمان بر مبناي توسعه پايدار
-بهينه سازي مصرف انرژي و منابع (آب، خاك، هوا و ...)
-بهسازي و نوسازي ساختمان هاي موجود
-تأثير سيستم هاي تأسيساتي بر عمر مفيد ساختمان و ملزومات نگهداري و مراقبت از ساختمان
-مرمت و نگهداري ساختمان ها در  بافت هاي تاريخي- فرهنگي
-مقاوم سازي ساختمان هاي موجود


نگهداري و مراقبت از ساختمان از منظر حقوقي
-قوانين موجود در زمينه مراقبت و نگهداري از ساختمان
-مسئوليت حقوقي و قانوني اركان صنعت ساختمان از ديدگاه مراقبت و نگهداري از ساختمان
-نقش صنعت بيمه در مراقبت و نگهداري از ساختمان


اثر طراحي معماري و شهرسازي بر مقوله نگهداري و مراقبت ساختمان ها
-نقش نگرش و فرايند طراحي معماري و شهرسازي در نگهداري از ساختمان ها
-نقش طرح هاي توسعه عمران شهري در عمر بهره برداري از ساختمان ها
-ضوابط و مقررات عمومي شهرسازي و معماري در زمينه بهره برداري از ساختمان ها


آسيب شناسي مبحث بيست و دوم مقررات ملي ساختمان
-تعيين محورها و مباحث شهر سازي و معماري در مبحث 22
-تأثير مراقبت و نگهداري از ساختمان در كاهش خسارت هاي مادي و معنوي در حوادث و بلاياي طبيعي
- راهكارهاي اجرائي تعمير ساختمان براي آسيب هاي موجود


مباحث عمومي
-آسيب شناسي موانع اجراي كامل مقررات ملي ساختمان
-آسيب شناسي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
-مباحث مورد نياز در زمينه مقررات ملي ساختمان
-و ساير موضوعات مرتبط با مقررات ملي ساختمان

نظرات