اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

محورهاي همايش:

-گردشگري و محيط زيست

-گردشگري و جغرافيا

-گردشگري و اكوتوريسم

-گردشگري و اكوسيستم هاي آبي و تالابي

-گردشگري در مناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي و جنگلي

-گردشگري و آمايش سرزمين

-گردشگري در سواحل

-گردشگري و توسعه پايدار

-گردشگري شهري و روستايي

-گردشگري و مدل هاي اقليمي

-استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري

-گردشگري فرهنگي و مذهبي

-گردشگري و موزه ها

-گردشگري و ژئوتوريسم

-گردشگري الكترونيك

-گردشگري و اقتصاد

-گردشگري و امنيت

-گردشگري و جهاني شدن

-گردشگري و زنان

-گردشگري و معماري

-گردشگري روستايي عشايري

-تغييرات آب و هوايي و گردشگري

-نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

-آموزش و تورگرداني گردشگري

-گردشگري و موسيقي هاي محلي

-گردشگري ادبي

-گردشگري ورزشي (كوهنوردي، كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي و ...)

-جايگاه گردشگري و جغرافيا در آمايش سرزمين

-ظرفيت هاي جغرافيايي و برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور

-چالش هاي جمعيتي و چشم انداز جغرافياي جمعيت ايران

-شناخت توانمندي ها و ظرفيت هاي توسعه گردشگري در ايران

-ژئومورفولوژي كاربردي و برنامه ريزي محيطي

-مخاطرات محيطي و كاهش آسيب پذيري

-و موضوعات مرتبط با گردشگري، جغرافيا و محيط زيست

نظرات