چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

محورهاي همايش:


-   انرژي هاي نو و توسعه پايدار
-   حقوق و توسعه پايدار
-    انرژي تجديد پذير و توسعه پايدار
-    صنعت برق و توسعه پايدار
-   مهندسي عمران و توسعه پايدار
-    شهرسازي و توسعه پايدار
-    محيط زيست و توسعه پايدار
-   منابع طبيعي و توسعه پايدار
-    معماري و توسعه پايدار
-    منابع آب و توسعه پايدار
-    كشاورزي و توسعه پايدار
-    تعاون و توسعه پايدار
-    صنعت و توسعه پايدار
-    بازار سرمايه و توسعه پايدار


محورهاي ويژه استان يزد:
-    نيروگاه هاي خورشيدي در استان يزد: فرصت ها و تهديدات
-   تهديدات ناشي از كمبود منابع آب در استان يزد: راه كارهاي برون رفت از كم آبي
-   توريسم درماني در استان يزد: فرصت ها و تهديدات
-   كلان شهر شدن يزد و توسعه پايدار

نظرات