همایش ملی تالش شناسی

همایش ملی تالش شناسی

محورهاي همايش :

-باستان شناسي و تاريخ

-جغرافياي تاريخي، طبيعي و انساني

-هنر معماري، مرمت، حفاظت و احياء آثار تاريخي

-محيط زيست و منابع طبيعي

-هنرهاي سنتي و صنايع دستي

-موانع و راهكارهاي توسعه گردشگري

-دانش بومي

-ميراث معنوي( آيين ها و باورها، جشن ها و...)

-سير تطور اسناد در دوره هاي مختلف

-فناوري هاي نوين در علوم مختلف

-اقتصاد تالش( باغداري، دامداري، زراعت و ...)

-و ساير موضوعات مرتبط

نظرات