همایش ملی مدیریت و آموزش

همایش ملی مدیریت و آموزش

 اولين كنفرانس مديريت و آموزش، در تاريخ 17  ارديبهشت سال 1394 توسط دانشگاه ملاير برگزار خواهد شد.

 

محورهاي همايش:

مديريت:

       -   مديريت بازرگاني و بازاريابي

       -  مديريت اسلامي

       -   مديريت صنعتي

        -    مديريت استراتژيك

       -    مديريت پروژه

        -    مديريت علوم محيطي و انرژي

        -    مديريت اجرايي شهري

        -   مديريت دانش

       -    مديريت سيستم اطلاعات

        -    مديريت كار آفريني

        -    مديريت مهندسي

        -    مديريت اقتصادي

        -    مديريت امور حقوقي

        آموزش:

        -    آموزش و خلاقيت

        -    آموزش و فناوري اطلاعات

        -   آموزش و ارزشيابي

       -   آموزش و كارآفريني

        -    آموزش فني و حرفه اي

        -    تاثير عوامل محيطي بر آموزش

        -    روانشناسي مديريت آموزش مجازي

        -    مديريت آموزش عمومي

        مديريت آموزش عالي

        فلسفه علم و روش هاي پژوهش در مديريت آموزشي

        -    روش هاي نوين آموزشي در علوم (فني و مهندسي، پايه، تربيت بدني و هنر)

        -    تاثير جهاني شدن در فرآيند آموزش

نظرات