اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه)

اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه)

محورهاي كنفرانس:

-خدمات بيمه در سند چشم انداز 1404

-بازاريابي خدمات و جهاني شدن

-بازاريابي خدمات و بازاريابي بين الملل

-آينده بازاريابي خدمات

-بازاريابي خدمات و صدور خدمات فني و مهندسي

-بازاريابي خدمات: مفاهيم، الگوها و مباني نظري

-اقتصاد خدمت محور

-خدمات و تاثير اقتصادي و مالي آن در قرن بيست ويكم

-نقش خدمات بيمه در اقتصاد دانش بنيان

-استانداردهاي كسب و كار در بخش خدمات بيمه

-روش هاي نوين در فروش خدمات بيمه

-خدمات بيمه و فنآوري اطلاعات

-خدمات بيمه و جوامع مجازي

-برندسازي در خدمات بيمه

-نقش كاركنان در بازاريابي خدمات بيمه

-بازاريابي داخلي و خدمات بيمه

-توسعه خدمات جديد در صنعت بيمه

-بيمه و رضايت مشتري

-كارآفريني و خدمات بيمه

نظرات