دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی

دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی

محورهاي همايش

فني:
-ساخت و ارزيابي غشاهاي پليمري
-ساخت و ارزيابي غشاهاي غير پليمري
-ساخت و ارزيابي غشاهاي تعويض يوني
-طراحي و ساخت مدول­هاي غشايي
-مدل سازي و مكانيزم­هاي انتقال
 
كاربرد فرآيندهاي غشايي:
-انرژي، پيل سوختي و بازيابي هيدروژن
-محيط زيست، تصفيه پساب، استفاده مجدد از آب
-آب آشاميدني، نمك زدايي
-جداسازي و تصفيه گازها
-صنايع غذايي، دارويي و بيوتكنولوژي
-نفت، گاز و پتروشيمي
-پزشكي و ارگانهاي مصنوعي
-بررسي موردي تجربه واحدهاي صنعتي
 
آينده و اقتصاد غشا:
-امكان سنجي جايگزيني غشا در فرآيندهاي سنتي
-دورنماي غشا در حوزه­هاي مختلف
-تحليل بازار غشا و فرآيندهاي غشايي
-توانمندي­هاي زير ساختي كشور جهت توسعه فناوري
-الگوهاي توسعه فناوري غشايي
-تجاري سازي و دستاوردهاي پژوهشي در حوزه هاي مرتبط

نظرات