اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز

اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز

اهداف همايش :  

    -  آشنايي با آخرين پژوهشها و فناوريهاي علمي و فني در صنايع بالادستي

    - تعامل صنعت و دانشگاه در توسعه ميادين نفت و گاز

    - حفظ و صيانت از مخازن هيدروكربوري در برنامه هاي توسعه پايدار

    - شناخت چالشهاي فراروي در استفاده از فناوريهاي بهينه، مديريت منابع انساني، سازمان و بهره وري و تامين منابع مالي

     - چشم انداز توسعه ميادين در تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور

 

محورهاي همايش:

مديريت در توسعه ميادين نفت و گاز
-استراتژي برونسپاري، مشاركت و همكاري يا ادغام عمودي و افقي
-مديريت زنجيره تامين در انتخاب و توسعه پيمانكاران و تامين كنندگان
-مديريت و ارتقا بهره وري طرح و سبد پروژه هاي توسعه مخازن
-مديريت ريسك، منابع انساني، ذينفعان و بهره وري در توسعه مخازن
-نقش و اثرات تحريم بر توسعه و توليد ميادين نفت و گاز
-ارتقاء يكپارچه فناوريهاي بومي، و جذب دانش مورد نياز در زمينه هاي توسعه مخازن نفت و گاز
-توسعه، يكپارچه سازي و مديريت كلان فرآيندها و فعاليت هاي لازم در توسعه مخازن و ترازيابي مستمر


سياست هاي راهبردي، اقتصادي و ديپلماسي در توسعه ميادين نفت و گاز
-مشاركت بخش دولتي و خصوصي در توسعه ميادين نفت و گاز
-جذب و مشاركت سرمايه گذاري خارجي در توسعه ميادين
-تامين مالي در جهت افزايش سرمايه و ظرفيت سازي توسعه ميادين
-استراتژي هاي كلان توسعه و بهره برداري از ميادين نفت و گاز و مقايسه با كشور هاو شركتهاي با تجربيات برتر
-سياستگزاري، سازماندهي و حاكميت بر اساس اسناد وقوانين بالادستي در توسعه ميادين نفت و گاز
-جغرافيا، امنيت عرضه و تقاضا و قيمت نفت و گاز
-اوپك و الزامات مربوط به توسعه و توليد و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز
-نقش رويكردهاي مختلف ديپلماسي انرژي كشور، برپايه سياست هاي راهبردي انرژي كشور، -باستناد جغرافياي منابع و مصارف انرژي در جهان و توسعه ميادين نفت و گاز در داخل كشور و در مناطق مختلف جهان


مهندسي داده ها و علوم زمين در ميادين نفت و گاز
-مطالعات رخساره اي، دياژنز، محيطهاي رسوبي و چينه شناسي ناحيه اي
-به كارگيري داده هاي لرزه اي در ارزيابي خواص مخزني و تفاسير ساختماني
-فناوريهاي جديد لرزه نگاري
-بررسيهاي ژئومكانيكي مخازن هيدروكربوري به لحاظ تاثير مكانيك سنگ در ميزان اشباع شدگي
-استفاده از تكنولوژي هاي نوين و روشهاي تصويربرداري جديد در چاه پيمايي
-چالشها، مشكلات و روشهاي تعميم نمودارگيري در مخازن شكافدار
-استفاده از نمودارهاي متعارف جهت توصيف خصوصيات مخزني
-بررسي روشهاي جديد در تحليل،‌ تجميع داده هاي مختلف مخزني به منظور مشخصه سازي مخزن
-رويكردهاي مختلف در مدلسازي استاتيكي مخزن و تحليل عدم قطعيتها
-مطالعات موردكاوي ميداني


حفاري چاه هاي نفت و گاز، چالشها و فناوريها
-فناوريهاي جديد حفاري، تعمير و تكميل چاه
-مشكلات و چالشها در عمليات حفاري فراساحلي
-پايداري مكانيكي ديواره چاه در حفاري هاي افقي و انحرافي
-مشكلات و مسائل زيست محيطي در صنعت حفاري
-كاربرد فناوري هاي نانو در صنعت حفاري
-طراحي و مهندسي سيالات حفاري و تكميل چاه
-روشهاي كاهش آسيب سازندي حين عمليات حفاري
-مشكلات حفاري مخازن شكافدار
-مباحث ويژه در حفاري( چالشها در برنامه ريزي حفاري، طراحي لوله جداري، انتخاب سيال حفاري....)


مهندسي بهره برداري و بهينه سازي توليد از چاه هاي نفت و گاز
-بهينه سازي بهره برداري و توليد و چالشهاي آن
-تكنولوژي چاههاي هوشمند در ميادين نفت و گاز
-روشهاي كنترل آسيب سازندي اطراف چاه
-مهندسي تثبيت جريان و مديريت جريان هاي چند فازي در چاههاي توليد
-روش هاي كنترل و جلوگيري از آب زدگي و گاززدگي و توليد شن و ماسه حين توليد
-مديريت استفاده از مواد شيميايي به منظور كاهش مشكلات توليد
-روش هاي انگيزش موثر چاه به منظور بهبود توليد
-مشكلات و راهكارهاي بهبود عملكرد تجهيزات سرچاهي، خطوط انتقال و فرآورش
-فرازآوري مصنوعي، مشكلات و چالشها
-مطالعات مورد كاوي ميداني


مديريت و مهندسي مخازن نفت و گاز
-تكنيكهاي نوين در تعيين مشخصات سنگ و سيال مخزن
-تحليل داده هاي توليدي، چاه آزمايي و روشهاي نوين تفسير آنها
-روشهاي مختلف ازدياد برداشت در توئسعه ميادين
-چالشهاي پياده سازي روشهاي ازدياد برداشت در مخازن شكافدار
-كاربرد تكنولوژيهاي نانو در ازدياد برداشت
-مشكلات عملياتي و توسعه اي در مخازن گاز ميعاني و فناوريهاي مورد نياز
-انتخاب و بهينه سازي موقعيت چاههاي جديد توسعه اي
-روش ها و تكنيك هاي جديد مدلسازي و شبيه سازي مخازن
-رويكردهاي مدلسازي و شبيه سازي مخازن شكافدار
-روشهاي جديد در گريد بندي،‌ درشتنمايي و حل عددي به منظور ارتقاء عملكرد شبيه سازها
-مطالعات موردي سناريوهاي مناسب توسعه ميدان

نظرات