دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی

دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی

محورهاي همايش:
 
-پترولوژي
-ژئوفيزيك
-آتشفشان شناسي
-زمين شناسي ايزوتوپي
-زمين شناسي زيست محيطي
-تكتونيك و زمين شناسي ساختماني
-ژئوشيمي
-رسوب شناسي
-زمين شناسي نفت
-سنجش از دور و GIS 
-ژئوتوريسم، زمين پزشكي
-ديرينه شناسي و چينه شناسي
-هيدرولوژي
-زمين گياه شناسي
-زمين باستاني
-زمين شناسي مهندسي
-زمين شناسي اقتصادي و معدنكاري
-كاني شناسي و فراوري كانيها

نظرات