سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

محورهاي همايش:

-انسان سالم و الگوهاي شخصيت سالم از ديدگاه اسلام

-نقش نماز و ادعيه در سلامت روان

-كاربرد مهارت‌هاي معنوي در سلامت روان

-استفاده از ديدگاه‌هاي انديشمندان اسلامي در سلامت روان

-آسيب‌شناسي خانواده از ديدگاه اسلام

-سلامت رواني و سلامت اجتماع

-هنجاريابي و آزمون سازي در حيطه سلامت روان

-توانبخشي و سلامت روان

-بهداشت روان و مهارت زندگي دانشجويان

-فشارهاي عصبي و استرس هاي شغلي در سازمان و سلامت روان

-رويكردها و يافته هاي نوين در قلمرو بهداشت روان

-اعتياد و سلامت روان

-روانشناسي سلامت و سالمندي

-بهداشت رواني در كودكان

-خودكشي، سوء مصرف مواد و ساير رفتارهاي پرخطر

-مشكلات، اختلالات و آسيبهاي جنسي

-كاربرد علوم و فناوريهاي شناختي در سلامت روان

-درمان هاي دارويي در روانپزشكي كودكان و نوجوانان

-بهداشت روان در بيماريهاي مزمن

-روان پرستاري در بيماريهاي شايع

-بهداشت روان دوران بارداري

-درمان هاي مكمل در سلامت روان

-مراقبت هاي جامع نگر و سلامت روان

-نقش مددكاري در سلامت روان

-ملاحظات روانشناختي در بيماري هاي جسمي

-سلامت معنوي، اخلاقي و فرهنگي

-و سايرايده هاي نوين در راستاي روان شناسي سلامت و روان پرستاري

نظرات