سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران

سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران

كنگره بين المللي مديريت شهري ايران  با تكيه بر پژوهش هاي علمي و بر پايي جلسات متعدد با اساتيد فرهيخته و با علم و آگاهي بر تكنيك هاي روز در ارائه راهكارهاي مناسب با تشكيل ستادي از نيروهاي متخصص، پس از بررسي، پژوهش و فعاليت هاي كارشناسانه با همكاري اساتيد صاحب نظر و برجسته دانشگاه هاي سراسر كشور نسبت به نظامات شهري داخل و خارج از كشور و بررسي نقاط ضعف و قوت آنها و متناسب با فرهنگ ايراني- اسلامي در راستاي بومي سازي بر اساس هفت محور اصلي مديريت شهري،مديريت شهرسازي، مديريت شهر الكترونيك، مديريت توسعه شهري پيشرفته، اقتصاد شهري، مديرت بحران و مديريت گردشگري مختص اعضاي محترم شوراي اسلامي شهرها، و فعالان در اين عرصه بصورت تخصصي برگزار مي گردد.

 

محورهاي كنگره:

اقتصاد شهري

- هدفمند نمودن يارانه ها و آثار اقتصادي آن بر مديريت شهري

-مديريت يكپارچه شهري و پيامدهاي اقتصادي آن

-سرمايه گذاري در شهرها (داخلي و خارجي)

- اقتصاد مسكن، زمين و كاربريهاي شهري

- نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد شهري

 خدمات شهري

-   برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري با هدف افزايش كيفيت زندگي شهروندان

-  مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

- چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري

-خدمات شهري و مديريت كاهش مخاطرات

- فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

حمل‌و‌نقل همگاني

- سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل

-  برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي

- ايمني ترافيك و ريسك

-حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار

 محيط زيست شهري

-مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

-ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها

- فضاي سبز و محيط زيست شهري

- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

- مسائل محيط زيست كلان شهرها


اقتصاد شهر هوشمند

-بازاريابي و تجارت الكترونيك

- تجزيه و تحليل وب سايت و برند هاي برند سازي از طريق شبكه هاي اجتماعي

- بررسي نمونه ها و شركتهاي موفق بين المللي

- بومي سازي استراتژيهاي بازاريابي اينترنتي

-  بهينه سازي وب سايت

 عمران شهري

- برنامه ريزي و مديريت شهري

-  مصالح و فن آوري هاي نوين در ساز ههاي شهري

-برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز

-معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري

-برنامه هاي توسعه شهري

 جامعه شناسي و روانشناسي شهري :

-فرهنگ شهر نشيني وحقوق شهروندي با محوريت روانشناسي محيطي در جهت تعامل فضاهاي شهري

- نقش،جايگاه وتاثير شهروندان در تحقق توسعه پايدار شهري 

مديريت گردشگري :
-شناسايي جاذبه هاي اكوتوريستي و ژئوتوريسمي

 -تحليل سطح كمي و كيفي تجهيزات و تسهيلات توريستي

- محدوديت ها و موانع و نيازهاي توسعه توريسم در مناطق

-رابطه بين فرهنگ و گردشگري  

 -راهكارهاي مناسب براي مديريت گردشگري كشور

 مديريت شهري :

-كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء رضايت شهروندان

-مشاركت‌هاي مردمي و نقش آن در توسعه مديريت شهري

-تأثير مديريت امكانات شهري بر فرهنگ شهروندي

-چالش‌هاي فرهنگي شهرنشيني در ايران

-شناسايي، ايجاد و ارتقاي شبكه هاي تأمين خدمات شهري


مديريت بحران :

- تهيه نقشه هاي آسيب پذيري  يا مناطق پر خطر شهري، روستايي و صنعتي.

-تعيين خطرات، محاسبه ريسك آن ها و ارائه راهكارهايي براي كنترل و كاهش آن

-  بررسي مديريت ريسك در مديريت موثر بحران در شبكه ريلي كشور

- انطباق راهكارها با قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و ايمني

- چگونگي ارتباط و توسعه موازي مديريت بحران و مديريت پروژه

مديريت شهرسازي:
-مديريت مناسب شهرسازي در راستاي كاهش بارترافيكي

- بررسي تغيير و تحولات جديد در حوزه شهري

- نوسازي شهري و تهيه نقشه حومه شهر

- بازسازي تاريخي شهر

-  احداث خيابان‌هاي امن و يا اصلاح ترافيكي خيابان‌ها

نظرات