دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

محورهاي همايش:

-ارزيابي توان محيط زيست و آمايش سرزمين
-ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست و ارزيابي راهبردي محيط زيست
- ارزيابي محيط زيست؛ قوانين و سياست ها
- ارزيابي محيط زيست؛ اقتصاد محيط زيست
- ارزيابي محيط زيست و شاخص هاي پايداري
- ارزيابي محيط زيست و آموزش و مديريت محيط زيست
- چشم انداز ارزيابي محيط زيست در ايران
- ملاحظات بين المللي در ارزيابي محيط زيست
-روش هاي نوين ارزيابي و برنامه ريزي و مديريت محيط زيست
-تعاملي بين روش هاي سنتي و نوين ارزيابي و برنامه ريزي و مديريت محيط زيست
-حيات وحش، زيستگاه ها و ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست
-گردشگري و ارزيابي و برنامه ريزي محيط زيست

 

نظرات