همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی اقتصادی و مهندسی

همایش ملی پژوهش های کاربردی در زمین شناسی اقتصادی و مهندسی

محورهاي همايش:

زمين شناسي اقتصادي:

- كاني شناسي و سنگ شناسي

- چينه شناسي و رسوب شناسي

- زمين شناسي اقتصادي

- اكتشافات ژئوشيميايي

- اكتشافات ژئوفيزيكي

- ارزيابي ذخاير معدني

- مدل سازي، شبيه سازي و بهينه سازي در علوم زمين

- GIS و دورسنجي 

- زمين شناسي نفت

- زمين شناسي دريايي

- گوهر شناسي

- زمين شناسي پزشكي

- زمين شناسي محيط زيست

 

زمين شناسي مهندسي:

- زمين شناسي ساختماني و تكتونيك

- زمين شناسي مهندسي

- ژئوتكنيك و مكانيك خاك

- مكانيك سنگ

- سد و تونل

- زلزله شناسي،مهندسي زلزله و لرزه زمين ساخت

- ژئوفيزيك مهندسي

- ژئوفورمولوژي

- مخاطرات زمين شناسي

- زمين شناسي شهري

- ژئوهيدرولوژِي

 

 

نظرات