همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی،شیمیایی و محیط زیست

همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی،شیمیایی و محیط زیست

محورهاي همايش:

-شيمي آلي
-شيمي معدني
-شيمي فيزيك
-شيمي تجزيه
-شيمي كاربردي
-شيمي دارويي
-شيمي آب
-صنايع شيميايي
-فيتوشيمي
-نانوشيمي
-شيمي سبز

نظرات