سومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور» با رویکرد مدیریت کاربردی و آینده نگر

سومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور» با رویکرد مدیریت کاربردی و آینده نگر

محورهاي اجلاس:

- مديريت جهادي در عرصه تحقيق و توسعه در راستاي تحول اقتصادي كشور
- تـقـويـت عـزم مـلي و تـرويـج فـرهـنـگ تـحـقـيـق و توسعـه در جـامعـه
- مـديـريـت راهـبـردي تـحـقـيـق و تـوسعـه در شـرايـط اقتصـاد مقاومـتي
- تحقيـق و توسعـه و نقـش آن در كارآفرينـي و ايجـاد فضـاي كسـب و كـار
- تـحـقـيـق و تـوسـعـه و مـكـانـيـزمـهـاي بـهـره وري در سـازمـان
- راهـكارهـاي نـويـن فرآيـنـد تحقيـق و توسـعـه (بـرنامـه ريـزي تا اجـراء)
- مديريت جامع منابع انساني دانش بنيان و تأثيرات آن در بهره ور سازي تحقيق و توسعه
- مـديـريـت نـوآوري و روشـهـاي ارتـقـاء خـلاقـيـت در تحقيـق و تـوسعـه
- تعامل با نهادهاي داخلي و بين المللي در راستاي ارتقاء دستاوردهاي تحقيق و توسعه
- بـكارگيـري فـناوري اطلاعـات و  ارتباطـات در فـرآينـد تـحقيـق و تـوسعـه
- جايگاه، شباهتها و تفاوتهاي فرآيند تحقيق و توسعه در سازمانهاي تـوليدي و خدماتي
- تحقيق و توسعه نوآورانه در راستاي ارتقاء كيفيت و تـوسعه خدمات جـديـد
- دستيـابي، انتقـال و پيـاده سـازي فنـاوريهـاي نـويـن در تـحقيـق و تـوسعـه
- مـدلهاي كسب و كار با رويكرد جذب و بازگشت سرمايه در تحقيق و توسعه
- آسيـب شناسـي واحدهـاي تحقيـق و توسعـه در دستيـابي به توسعـه پايـدار
- آينده پژوهي و ارتباط آن با نوآوري و دستيابي به فرصتهاي برتر اقتصادي

نظرات