چهارمین همایش ملی امنیت غذایی

چهارمین همایش ملی امنیت غذایی

محورهاي همايش:

- صنايع فرآوردهاي گوشتي و امنيت غذايي

- صنايع فرآوردهاي لبني و امنيت غذايي

- صنايع فرآوري آبزيان و امنيت غذايي

- صنايع كشاورزي و باغباني و امنيت غذايي

- صنايع بسته بندي و امنيت غذايي

- صنايع حمل و نقل و امنيت غذايي

- قوانين موضوعه در حوزه سلامت و امنيت غذايي

- نقش مشاغل وابسته به صنايع غذايي در امنيت غذايي

- نقش تحقيقات و پژوهش هاي دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي در امنيت غذايي

- نقش ارتباط بين صنعت و دانشگاه در امنيت غذايي

- نقش اقتصاد ملي در امنيت غذايي

- نقش آموزش نيروي انساني در امنيت غذايي

- غني سازي فرآورده هاي غذايي و امنيت غذايي

- فن آوريهاي نوين و امنيت غذايي

- سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و امنيت غذايي

- غذاهاي عملگرا و غذا داروها و امنيت غذايي

نظرات