دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام

دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام

محورهاي كنفرانس:

- ايمني و بازرسي
-  پديده هاي انتقال
-  ترموديناميك و تعادلات فازي
-  سينتيك، كاتاليست و طراحي راكتور
-  فرآيندهاي جداسازي
- مدل سازي و شبيه سازي
 - مهندسي پليمر
 - نانوتكنولوژي
-  كنترل فرآيندها
 - مبدل هاي حرارتي
 - احتراق و كوره هاي صنعتي
-  خوردگي و روشهاي جلوگيري آن
- مديريت
-تصفيه آب و پساب
 - محيط زيست
-  مهندسي حفاري
-  مهندسي اكتشاف و زمين شناسي
 - انتقال و ذخيره سازي
 - كاربرد شيمي در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي
 - شيمي تجزيه و روشهاي آناليز
 - بيوشيمي
-  مهندسي مخزن
-  شيمي فيزيك
-  شيمي آلي
-  شيمي معدني
-  مهندسي كنترل و ابزار دقيق
 - مهندسي برق
-  مهندسي صنايع

نظرات