سومین همایش ملی فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست

سومین همایش ملی فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست

محورهاي همايش:

-نانو فناوري و توليدات گياهي
-نانو فناوري و گياهان دارويي
-نانو فناوري و توليدات دامي
-نانو فناوري و ماشين هاي كشاورزي و صنايع غذايي
-نانو  فناوري و علوم و صنايع چوب و كاغذ
-نانو فناوري در آب و خاك
-نانو فناوري در منابع طبيعي
-نانو فناوري در محيط زيست
-نانو فناوري در شيلات
-نانو زيست فناوري
-جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي فناوري نانو در حوزه كشاورزي و منابع طبيعي
-اخلاق، ريسك پذيري و استاندارد سازي در نانو فناوري  

نظرات