دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

محورهاي همايش:

-جايگاه جغرافيا در آمايش سرزمين

-ظرفيت هاي جغرافيايي و برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور

- چالش هاي جمعيتي و چشم انداز جغرافياي جمعيت ايران

- مديريت و برنامه ريزي مناطق كلان شهري

-ظرفيت هاي گردشگري در تحقق اقتصاد مقاومتي

-ديپلماسي فعال و مديريت منطقه اي آب

- مزيت هاي جغرافيايي مناطق محروم كشور وامكان سنجي بهره برداري از آنها

- دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و چالش هاي آمايشي آنها

-مسائل خاص منطقه اصفهان

-زاينده رود، فراز و فرود يك اكوسيستم زنده

-انديشه هاي جغرافيايي شيخ بهايي

-آمايش حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور

-اقتصاد مقاومتي و آمايش سرزمين

-مديريت توان ها و مخاطرات محيطي در اقتصاد مقاومتي

-جغرافيا، گذشته، حال، آينده و آمايش سرزمين

نظرات