سومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

سومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

محورهاي همايش:

-تبيين مفاهيم و اصول مميزي فناوري اطلاعات
-معرفي چارچوب‌ها، به‌روش‌ها و استانداردها
-ضرورت استفاده از استانداردها و چارچوب‌ها در سازمان‌هاي بزرگ
-ارايه الگوهاي بين‌المللي و تجارب ساير كشورها
-تبيين شرايط مشاوره و توصيف فضاي مشاوره كشور
-ارايه متدولوژي و روش‌هاي كاربردي استقرار مميزي فناوري اطلاعات در سازمان‌ها
-طرح چالش‌ها، الزامات و عوامل كليدي موفقيت استقرار مميزي فناوري اطلاعات
-ارايه تجارب موفق و آسيب‌شناسي تجارب ناموفق در اجرا
-بررسي قوانين، مقررات تهديدكننده و تقويت‌كننده
-ارايه نتايج پژوهش‌ها و تحقيقات در حوزه مميزي فناوري اطلاعات

نظرات