چهارمین کنفرانس بین المللی پل

چهارمین کنفرانس بین المللی پل


محورهاي كنفرانس:

 -آيين نامه ها و استانداردها در مورد بارگذاري قائم و اثر زلزله بر پل ها
 - تحليل و طراحي پل ها
 -بازرسي و نگهداري پل ها
 - طراحي بر اساس عملكرد در پل ها
 -  اجرا يا جايگزيني پل ها
 - ايمني و هزينه هاي دوره بهره برداري در پل ها
 - روش هاي تعمير و تقويت پل ها
 -  روش هاي پايش سلامت و نگهداري پل ها
 - مديريت نگهداري پل ها
 - بيمه دوره بهره برداري و پدافند غير عامل
 - شناختف كميت و كيفيت عيوب و نحوه تقويت
 - ارزيابي و روش هاي بهسازي عرشه پل ها
 -دوام و توسعه پايدار
 - مصالح و تكنولوژي هاي سنتي (غير معمول)
 -  نوآوري در مهندسي پل

نظرات