اولین کنفرانس ملی علوم و راهکارهای اقتصادی

اولین کنفرانس ملی علوم و راهکارهای اقتصادی

محورهاي كنفرانس:

علوم اقتصادي

-اقتصاد سنجي 

-مسائل اقتصاد ايران

-اقتصاد توسعه

-اقتصاد سنجي كاربردي

-ارزيابي اقتصادي طرح ها

-اقتصاد منابع طبيعي

اقتصاد صنعتي

-اصول سازمان و مديريت 

-حقوق تجارت

-اصول حسابداري

-اقتصاد خرد

-اقتصاد كلان

-نظام هاي اقتصادي

-حسابداري قيمت تمام شده

اقتصاد نظري

-اقتصاد و مديريت

-اقتصاد رياضي

-عقايد اقتصادي

-اقتصاد منابع

-حقوق كار و روايط صنعتي

-اقتصاد نفت و نيرو

-بودجه

-اقتصاد رفاه

-اقتصاد تعاون

 

اقتصاد بازرگاني

-روش هاي مقداري در بازرگاني

-مديريت توليد

-ارزيابي طرح هاي اقتصادي

-حسابداري شركت ها

-حسابداري صنعتي

-اصول بازاريابي

-اصول بيمه

-مديريت مالي

 

اقتصاد پول و بانكداري

-عمليات بانكي داخلي

-عمليات بانكي خارجي

-سياست هاي پولي و مالي

-بانكداري اسلامي

-سازمان هاي پولي و مالي بين المللي

-تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

-تامين منابع مالي و بورس اوراق بهادار

 

اقتصاد كشاورزي

-توسعه سياست هاي كشاورزي

-بازاريابي محصولات كشاورزي

-مديريت مزرعه

-جامعه شناسي روستايي

 

اقتصاد حمل و نقل

-اقتصاد شهري

-برنامه ريزي اقتصادي

-بيمه حمل و نقل

-تحقيقات بازاريابي

 

اقتصاد نفت و گاز

-اقتصاد نفت و گاز، تئوري و سياست

-ارزيابي پروژه هاي نفت و گاز

-تامين مالي و قراردادهاي نفت و گاز

-حسابداري نفت و گاز

-بازاريابي و حمل و نقل در نفت و گاز

 

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

-برنامه ريزي اقتصادي

-سياست هاي كشاورزي

-سيلستگذاري در بخش صنعت

 

برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

-تحليل تصميم گيري

-جمعيت شناسي و ديناميك جمعيتي

-ديناميك اقتصادي

اقتصاد محيط زيست

-منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير

-منابع آب

-منابع انرژي

-محيط زيست و توسعه پايدار

 

اقتصاد و تجارت الكترونيك

-بازاريابي اينترنتي

-استراتژي هاي تجارت الكترونيك

-تجارت بين الملل

-مديريت ارتباط با مشتري در تجارت الكترونيكي

-سازمان هاي بين المللي متولي توسعه تجارت الكترونيكي

-مسائل حقوقي و اخلاقي تجارت الكترونيك

 

اقتصاد سلامت

اقتصاد مالي

اقتصاد بخش عمومي

اقتصاد بين الملل

 

نظرات