دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

محورهاي كنفرانس:

جامعه شناسي نظري-مفهومي
-   مفاهيم جامعه شناسي
-  نظريه هاي جامعه شناسي
-   تفكر نظري در جامعه شناسي
-  فلسفه و علوم اجتماعي
-   نظريه ها و مفاهيم كلاسيك جامعه شناسي
- جامعه شناسي نوين

روش شناسي علوم اجتماعي
- روش هاي پژوهش جامعه شناسي

آسيب شناسي اجتماعي
-  انحرافات اجتماعي و گروه هاي كجرو
-   آسيب هاي اجتماعي
-  هنجارهاي اجتماعي
-   جامعه شناسي اعتياد

رفاه اجتماعي
- جامعه شناسي نابرابري هاي اجتماعي
-  فقر، رفاه و طرد اجتماعي

جامعه شناسي سلامت و پزشكي
-  جامعه شناسي بدن، بيماري و سالخوردگي

جامعه شناسي ارتباطات
-  جامعه شناسي ارتباطات و رسانه ها
-  جامعه شناسي جامعه ي ارتباطي

جنسيت و خانواده
- جامعه شناسي خانواده
-  جامعه شناسي جنسيت  

 
جامعه شناسي فرهنگي
- جامعه شناسي ادبيات
- جامعه شناسي دين
- جامعه شناسي فرهنگ
- جامعه شناسي معرفت
-  جامعه شناسي هنر
-  جامعه شناسي آموزش و پرورش
- جامعه شناسي تعليم و تربيت
- جامعه شناسي حقوق
-  جامعه شناسي علم و فناوري

جامعه شناسي سياسي
-  جامعه شناسي سياسي

جامعه شناسي تاريخي
-  جامعه شناسي تاريخي

جامعه شناسي توسعه
-  جامعه شناسي توسعه روستايي
-   جامعه شناسي كشاورزي
- جامعه شناسي جهان سوم
-  جامعه شناسي سازمان هاي مدرن
- جامعه شناسي نژاد، قوميت و مهاجرت

جامعه شناسي شهري
- جامعه شناسي شهر

نظرات