اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

محورهاي كنفرانس:

ترويج و توسعه روستايي در بخش كشاورزي

-  نقش ترويج در افزايش عملكرد گياهان

-آموزش و توسعه روستايي

- آمايش برنامه درسي در كشاورزي

-  نقش ترويج در اكوتوريسم

-  نقش ترويج در بهينه سازي منابع كشاورزي

-  نقش ترويج در سلامت و امنيت غذايي

- نقش ترويج در سياست گذاري هاي كشاورزي

-  نقش تشكل ها و تعاوني ها در بخش كشاورزي

آب و خاك 

- تغذيه خاك هاي كشاورزي

- رابطه آب و خاك و گياه

- خاك شناسي

- اقليم شناسي

-  اصلاح خاك هاي شور و قليايي

- اصلاح خاك هاي اسيدي

- مديريت بهره برداري از منابع آب

-هيدرولوژي

- مباحث نوين در آب و خاك

-  كاربرد نانو تكنولوژي در علوم آب و خاك

-   تغذيه در خاك ها

-   روشهاي مصرف كود در خاك

-  نقش مديريت پسماندها در كشاورزي

-   بهره برداري بهينه از منابع پايدارآب وخاك

-   خشكسالي و تاثيرات آن بر توسعه پايدار

-   مديريت اطلاعات خاك

-    آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

زيست فناوري

-  ايمني زيستي

-   مهندسي ژنتيك

-   استانداردهاي زيست فناوري

-   كشاورزي زيستي

-   تنوع زيستي

-   علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري)

-   هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي

كشاورزي پايدار

-   انرژي هاي نو

-   كشاورزي ارگانيك

-  اكوتوريسم

-   توسعه پايدار در كشاورزي

-   اگروتوريسم

-   معماري و توسعه پايدار

-   نقش منابع طبيعي و محيط زيست در كشاورزي پايدار

-   مباحث نوين در كشاورزي پايدار

-    نقش استفاده بهينه از كود، سم، بذر، آب، انرژي، خاك و ... در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم

-  نقش آب هاي نامتعارف در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم

-   كشاورزي ارگانيك و پايدار

IT در بخش كشاورزي 

-  فناوري هاي اطلاعاتي در كشاورزي

-   امكان سنجي و نيازسنجي بازارهاي مصرف ملي و بين المللي

-  تركيب روش هاي علمي و عملي

-  نقش IT در پدافند غير عامل در بخش كشاورزي

-  نقش IT در اقتصاد كشاورزي

-   نقش IT در امكان سنجي بازار مصرف كشاورزي

-  سيستم هاي شبيه سازي در كشاورزي و توسعه پايدار

-   كاربرد داده هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي

-   سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)

منابع طبيعي و محيط زيست

-   آلاينده هاي محيطي

-   روشهاي پالايش در منابع طبيعي و محيط زيست

-   ريزگردها و روشهاي مقابله با آنها

-  تغيير اقليم

-   استفاده از فناوري هاي نوين در منابع طبيعي و محيط زيست

-   حقوق محيط زيست

-   مباحث نوين در منابع طبيعي و محيط زيست

-   مباحث نوين در علوم جنگل و مرتع

-  توسعه پايدار در منابع طبيعي

-  ريزگردها و مديريت آنها در منابع طبيعي

-   تجمع زيستي آلاينده هاي زيست محيطي در زنجيره غذايي

-   هواشناسي كشاورزي و توسعه پايدار

-  محيط زيست و توسعه پايدار

-   پدافند غيرعامل و امنيت زيستي

-  محيط زيست و آمايش سرزمين

گياه پزشكي

-  پدافند غير عامل در بخش گياهپزشكي

-   بيماري هاي گياهي

-   آفات گياهي

- علف هاي هرز

-   مديريت تلفيقي آفات، بيماريهاي گياهي، علفهاي هرز و توسعه پايدار

-  بيوتكنولوژي گياهي و نقش آن در توسعه پايدار

-    گياه پالايي و نقش آن در توسعه پايدار

-   شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز

-  توليدات گياهي و اگرواكولوژيك

-  حشره شناسي كشاورزي

-  تاثير تنش­هاي زنده و غير زنده در توليدات كشاورزي

-   مباحث نوين در گياهپزشكي

فناوري هاي نوين و مكانيزاسيون كشاورزي 

-  انرژي هاي نو

-  مكانيزاسيون و اتوماسيون كشاورزي و توسعه پايدار

-   فناوري هاي نوين درتوليد و عرضه محصول سالم

-   مكانيزاسيون و مكانيك ماشين هاي كشاورزي

-  كاربرد بيوتكنولوژي و كشت­بافت در علوم كشاورزي

-   مباحث نوين در فناوري هاي كشاورزي

علوم صنايع غذايي 

-   علوم صنايع غذايي

-   امنيت غذايي

-  صنايع تبديلي

-  بهداشت غذايي

-   مسمويت غذايي

-   فرآوري مواد غذايي گياهي

-    فرآوري مواد غذايي لبني

-   فرآوري مواد غذايي گوشتي

-   بيماريهاي عفوني ناشي از مواد غذايي

-   ميكروب شناسي مواد غذايي

مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات

-  محصولات تراريخته

-  بانك ژن و ذخاير ژنتيكي

-   روشهاي جديد به نژادي در گياهان

-  بيوتكنولوژي

-  كشت بافت

مديريت و اقتصاد كشاورزي

-   اقتصاد كشاورزي

-  مباحث مديريت كشاورزي

-    مشاغل خانگي در بخش كشاورزي

-  سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

- سياست گذاري در بخش توليد

-   الگوهاي حمايتي بخش كشاورزي

-  موانع اشتغال در بخش كشاورزي

-   سياست گذاري در بخش اشتغال

-   كارآفريني در كشاورزي

-   مديريت در بخش تعاوني ها

-  بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي

-   ضايعات محصولات كشاورزي و توسعه پايدار

-  نظلم بيمه اي محصولات كشاورزي

علوم زراعت

-  تغييرات آب و هوايي و نقش آن در زراعت

-   كاربردهاي بيوتكنولوژي در علوم زراعت

- كاربردهاي نانو تكنولوژي در علوم زراعت

-  تنش هاي بيولوژيك و غير بيولوژيك در زراعت

-   زراعت ملكولي

-   روشهاي افزايش عملكرد در گياهان زراعي

-   مباحث نوين در زراعت

-   مدل سازي در زراعت

-    معرفي تيپ هاي ايده آل گياهي در زراعت

-   روشهاي به زراعي در گياهان زراعي

-    اگروتروريسم

-   مباني افزايش عملكرد در گياهان زراعي

-   اگروتوريسم

-  نهاده هاي توليد و محصولات كشاورزي

-   توليد پايدار كشاورزي در عرصه هاي شور

-   بررسي اثرات كاربرد فناوري هاي نوين (هسته‌اي، بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي) در اصلاح روش‌هاي توليد

-   نقش روشهاي نوين در توليد محصول سالم

-    چالشهاي مرتبط با فن آوري نوين در توليد محصول سالم

-   علوم تكنولوژي نهال و بذر

-   فيزيولوژي و اكولوژي عملكرد محصولات كشاورزي

-   گياه­ پالايي

-   فناوري‌هاي نوين بسته‌بندي محصولات كشاورزي و دامي

-  فن آوري هاي نوين در مديريت نگهداري فرآورده هاي خام دامي

شيلات و آبزيان

-تكثير و پرورش آبزيات

-صيد و بهره برداري

-تغذيه آبزيان

-بهداشت و بيماري هاي آبزيان

-كاربرد فناوري هاي نوين در علوم شيلات و آبزيان

علوم دامي 

-بهداشت، ايمني و بيماريهاي دام و طيور

-نقش مجتمع هاي دامپروري در توسعه پايدار كشاورزي

-روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در دام و دامپزشكي

-تهديدات زيستي دام و طيور

-نقش تكنيك­هاي توليد مثلي در توليدات دامي

-دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي)

-كاربرد گياهان دارويي در دام و طيور

-كاربرد روش هاي آزمايشگاهي در بيوتكنولوژي توليد مثل دام

-جايگاه بيوتكنولوژي در تشخيص و پيشگيري بيماري هاي دام و طيور

-بيوتكنولوژي در انتخاب ژنوميكي و شناسايي ژن هاي كانديد در به نژادي

-تغذيه دام و طيور

-فيزيولوژي دام و طيور

- ژنتيك و اصلاح نژاد

علوم باغباني

- كشت گلخانه اي

-  ماندگاري پس از برداشت محصولات باغي

- به نژادي گياهان باغي 

-  بيوتكنولوژي پس از برداشت

-   كشت، صنعت و فرآورده هاي گياهان دارويي

-  تغذيه گياهان باغي

-  كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني

-  روشهاي نوين در افزايش عملكرد گياهان باغي

-  هيدروپونيك

-  سبزي و صيفي

-  عمليات پس از برداشت

-  كشت هاي گلخانه اي

-   گياه پزشكي در باغباني

-  سازه هاي گلخانه اي

-  مباني افزايش عملكرد در باغباني

-   تنش هاي زنده و غير زنده در باغباني

-  كاربردهاي نانو در باغباني

-  كود و تغذيه در باغباني

-  الگوهاي كشت در باغباني

-   گياهان دارويي باغي

-   مديريت بيماريها در گياهان باغي

-   مديريت علف هاي هرز در گياهان باغي

-   مديريت آفات در گياهان باغي

 

گياهان دارويي

-  اكولوژي و اكوفيزيولوژي گياهان دارويي

-  فرآوري، بسته بندي و صنعت  گياهان دارويي

-   گياهان دارويي و بهره برداري از منابع طبيعي

- گياهان دارويي و بيوتكنولوژي

-   فرآوري گياهان دارويي

-  زيست شناسي گياهان دارويي

-  فارماكولوژي گياهان دارويي

-   ميكروبيولوژي گياهان دارويي

- گياهان دارويي و طب سنتي

- گياهان دارويي، اقتصاد و بازاريابي

-  سرمايه گذاري، اقتصاد و بازرگاني  گياهان دارويي

-  مهارت‌ها و اشتغال زايي گياهان دارويي

- گياهان دارويي و گردشگري

-   گياهان دارويي و مبارزه با آفات

-  سايرمحورهاي مرتبط با گياهان دارويي

 

نانو تكنولوژي در كشاوزي 

-  نقش نانو ذرات در كشاورزي

-  نانو حسگرها در كشاورزي

-  نقش نانو كودها در افزايش عملكرد گياهان زراعي

- نانو بيوتكنولوژي در كشاورزي

-   تهيه و سنتز نانو ذرات از گياهان

-   سميت نانو ذرات

- نانو كامپوزيت ها در كشاورزي

-  نقش نانو تكنولوژي در افزايش عملكرد كمي و كيفي گياهان زارعي و باغي

-   كاربرد نانو ذرات در گياهپزشكي

-  كاربرد نانو ذرات در گياهان دارويي

- نقش نانو فيلترها در كشاورزي

- كاربرد نانو تكنولوژي صنايع غذايي

- كاربرد نانو تكنولوژي در علوم دامي

-  كاربرد نانو تكنولوژي در محيط زيست و منابع طبيعي

نظرات