اولین کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه

اولین کنفرانس ملی جغرافیا و توسعه

محورهاي همايش:

محورهاي جغرافيايي

جغرافيا، آمايش سرزمين
جغرافيا و فضاي سبز شهري
جغرافيا و مديريت بحران
جغرافيا و محيط زيست
جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي
جغرافيا، اقليم شناسي وكاربردها
جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا
ژئومورفولوژي مناطق شهري
نقشه ها و نمودارهاي ژئومورفولوژي
 
تفسير نقشه
جغرافيا و مشكلات امروزي شهرها
اقليم، معماري و بهينه سازي مصرف
كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و دور سنجي
فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
مكان يابي تاسيسات وتجهيزات شهري
جغرافيا و حمل ونقل پايدار
كاربري اراضي درشهرها و روستاها
كاربرد اقليم شناسي در حمل ونقل هوايي
جغرافيا، مدلهاي كمي وتحليل هاي آماري
جغرافيا وتوسعه پايدار شهري و روستايي
جغرافيا و گردشگري كليه محورها
و ساير ايده هاي نوين در زمينه علوم جغرافيايي
 
شهرسازي وتوسعه شهري پايدار

بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
معماري، شهرسازي و توسعه پايدار
محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
شهرهاي جديد و توسعه پايدار
بافت هاي تاريخي
مديريت وبرنامه ريزي شهري
مشاركت شهروندان، حقوق شهري وفرهنگ سازي شهروندي
بهسازي و نوسازي شهري
 
 معماري و توسعه پايدار
 
 
معماري، زيبايي شناسي وهويت شهري
روشها، فناوريها و انرژي هاي نو در در معماري
معماري ومحيط زيست
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
المان هاي شهري
معماري و نانو
بهينه سازي مصرف در ساختمان ها
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
طراحي شهري، نماهاي شهري وامنيت رواني
معماري وهويت
معماري سنتي واسلامي
گردشگري ومعماري
 
 محورهاي حمل ونقل
 
چالش هاي حمل ونقل عمومي در ايران
كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي حمل ونقل
 سيستم هاي هوشمند مديريت ترافيك وحمل ونقل
شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري
جايگاه فرودگاه وحمل ونقل هوايي در توسعه پايدار
مكان يابي وامكان سنجي ايجاد سيستم هاي حمل ونقل عمومي
ارزيابي چالش هاي حمل ونقل جاده اي سازگار با زيست بوم درايران
حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
ايمني حمل و نقل ومخاطرات اقليمي
آموزش و فرهنگ‌سازي براي رفتار درست حمل‌ونقلي
مديريت حمل‌ونقل از ديد گردشگري
حمل ونقل هوايي، تحريم وراهبردها
كاربرد GISدرمديريت حمل ونقل
نقش عوامل جغرافيايي در برنامه ريزي حمل ونقل
 
 محيط زيست ومنابع طبيعي

محيط زيست و انواع آلودگي ها
 مديريت محيط زيست و توسعه پايدار
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
جنگلها، فضاي سبزشهري و محيط زيست پايدار
كشاورزي ومحيط زيست پايدار
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
 فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
اكولوژي شهري وشهر سبز
كاربردGIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
 
تغيير اقليم ومحيط زيست
حيات وحش ومحيط زيست پايدار
نقش سازمانهاي مردم نهاد )NGO) در حفاظت از محيط زيست
گردشگري ومحيط زيست
مكانيسم هاي توسعه پايدار
 
 
مديريت وبرنامه ريزي شهري 
 
 
جغرافياي انساني
مديريت پروژه هاي شهري
گردشگري شهري
حقوق شهري
فرهنگ شهر نشيني
شهروند و حقوق شهروندي
نماهاي شهري
تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
برنامه ريزي كالبدي شهري
نقش شهرداري ها در توسعه شهري
پيشينه، چيستي و قلمرو جغرافياي سياسي شهر

پيشينه جغرافياي سياسي شهري
مفاهيم اساسي جغرافياي سياسي شهري
قلمرو جغرافياي سياسي شهري
ماهيت جغرافياي سياسي شهري

مديريت سياسي فضاي شهري

الگوهاي مديريت و حكمروايي شهري
دولت محلي و مديريت سياسي شهر
سازماندهي سياسي فضاي شهري
نقش و جايگاه شهرداريها و شوراهاي شهردر نظام سياسي
چالش­هاي مديريت فضاي شهري
تمركز و عدم تمركز در مديريت سياسي فضاي شهري
جايگاه شوراي شهر در مديريت سياسي فضاي شهري
مشاركت شهروندان در مديريت شهري
نقش و جايگاه نهادهاي مختلف در مديريت شهري(بازيگران شهري)
 
 امنيت شهري

 مديريت بحران­هاي شهري
كانون­هاي تاثيرگذار در امنيت شهر
جغرافياي جرم و امنيت شهري
شهرهاي ساحلي و امنيت
شهرهاي مرزي و امنيت
جنگ هاي شهري و دفاع عامل
مديريت مخاطرات و پدافند غيرعامل در شهر
حاشيه­نشيني و امنيت
بحران­هاي زيست محيطي(آلودگي­هاي هوا و...) و امنيت شهري
گتوهاي شهري(اقليت­هاي قومي، مذهبي، نژادي و...)
آسيب­هاي اجتماعي و امنيت شهري
   
عدالت فضايي شهر

تقسيم قدرت در شهر
توسعه پايدار شهري، عدالت و برنامه‌ريزي فضايي
نابرابريهاي اجتماعي و عدالت فضايي در شهر
جغرافياي جنسيت و عدالت شهري
عدالت فضايي و خدمات عمومي در شهر
عدالت فضايي، كشمكش­ها و جنبش­هاي شهري
 
شهر و فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي

 جغرافياي سياسي شهر الكترونيك
 امنيت شهري و فناوريهاي نوين
شهر مجازي و چالش­هاي سياسي مديريت شهري
 
ژئوپليتيك شهري

 جايگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپليتيكي
 جهاني شدن و سياه چاله­هاي شهري
رقابت بر سر جايگاه جهان­شهري
جهاني شدن و كلانشهرهاي جهاني
حاكميت محلي، روابط بين المللي و ديپلماسي شهري
وزن شهرها در نظام قدرت در مقياس محلي، ملي، منطقه­اي و بين­المللي)جهاني)
تروريسم شهري
شهر و سياست­هاي بين­الملل
اقتصاد سياسي شهري

ديدگاه هاي اقتصاد سياسي، رشد و توسعه شهري
نظام­هاي اقتصادي و شهر
نقش و جايگاه اقتصادي جهان­شهرها در اقتصاد بين الملل
تقسيم كار جهاني و شهرها
الگوهاي رقابت گروه­هاي اقتصادي در شهرها
فرايند هاي اقتصادي-سياسي و رشد فيزيكي شهرها
اقتصاد سياسي شهر و آسيب هاي اجتماعي
چالش ­ ها و فرصت ­ هاي كلانشهرهاي ايران
برنامه ريزي فضايي

مفهوم فضا واصول و روشهاي برنامه ريزي فضايي
بنيادهاي فكري پارادايم فضايي
انسان ، جامعه و توليد فضا
الگوها و مدلهاي كمي و كيفي در تحليل سازمان فضايي
جايگاه برنامه ريزي فضايي در برنامه هاي توسعه كشور(نقد و ارزيابي تجربيات)
كاربرد مطالعات جغرافياي طبيعي ومحيط زيست در برنامه ريزي فضايي
برنامه ريزي فضايي و توسعه و عمران روستايي
برنامه ريزي فضايي و توسعه و عمران شهري
برنامه ريزي فضايي و پيوندهاي شهري و روستايي و سياست هاي اسكان
برنامه ريزي فضايي وتوسعه گردشگري
برنامه ريزي فضايي و جغرافياي سياسي
تحليل هاي اجتماعي _ اقتصادي در برنامه ريزي فضايي
 
كارتوگرافي

كارتوگرافي رياضي
 كارتوگرافي موضوعي
عكاسي و فن چاپ، گرافيك
 اردو نقشه برداري هيدروگرافي
كارتوگرافي كامپيوتري
ژئودزي عمومي
 نجوم ژئودزي

نظرات