همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت، رویکردها و چالش ها

همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت، رویکردها و چالش ها

مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با همكاري دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي و حمايت رئيس و معاونت پژوهشي دانشگاه و ساير سازمان هاي دولتي و غير دولتي در نظر دارد، همايش دو روزه اي تحت عنوان: همايش بين المللي تحول پايدار در نظام سلامت،رويكرد ها و چالش ها در اسفندماه سال 1393 برگزار نمايد.

هدف از اين همايش هم انديشي و تبادل نظر دانش پژوهان و مديران بخش بهداشت و درمان در مورد اجراي طرح تحول در نظام سلامت ،رويكرد ها ،فرصت ها و چالش هاي آن مي باشد.

 

 

محورهاي همايش:

-عدالت در نظام سلامت و تحول در بخش بهداشت و درمان
-چالش هاي پايدارنمودن تأمين منابع (انساني، مالي،تجهيزاتي و..)
-زيرساخت هاي مورد نياز اجراي بهينه طرح تحول در نظام سلامت
-پايش، نظارت و ارزيابي برنامه تحول در نظام سلامت
-رضايت مردم و طرح تحول در نظام سلامت
-مديريت اطلاعات و ارتباطات در طرح تحول نظام سلامت
-مشاركت سازمان هاي بيمه گرپايه و تجاري در طرح تحول نظام سلامت
-مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي در طرح تحول نظام سلامت
-تجربيات مجريان و صاحبنظران در طرح تحول نظام سلامت

نظرات