اولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمی

اولین همایش ملی مدیریت آموزش و پیشرفت علمی

محور هاي همايش:
مهندسي‌ فرهنگي‌، سياست گذاري و تدوين چشم انداز در حوزه آموزش ارزيابي سيستم آموزشي كشور با تأكيد بر سند تحول بنيادين نظام روش‌ها و نظام‌هاي برتر آموزشي در دنيا مديريت، رهبري و انگيزش درحوزه آموزش تحقيق و توسعه در آموزش با تأكيد بر توسعه پايدار انواع سرمايه‌هاي نظام آموزشي (روان شناختي‌، فرهنگي، اجتماعي،...)
چالش‌هاي پلكان عبور از مرحلۀ دانش آموزي به دانشجويي توسعه منابع انساني‌ و چارچوب شايستگي‌هاي حرفه‌اي معلم و استاد
اهميت چشم انداز فردي و هدف يابي‌ صحيح تحصيلي‌ رويكردهاي نوين آموزش با تأكيد بر آموزش‌ها و علوم بين رشته‌اي
فرآيند و مؤلفه‌هاي توليد علم اثر بخش
پداگوژي و تعليم و تربيت كودكان هيوتاگوژي، آندراگوژي و ارتقاء سطح آگاهي‌ و دانش عمومي‌ جامعه سينرگوژي، همياري و آموزش‌هاي تيمي آموزش و پرورش، تفكر انتقادي و خلاق مدرسه آرماني لذت يادگيري 
برنامه درسي‌ پنهان و پوچ 
تدريس اثر بخش و نقش كتاب‌ها و ابزار كمك آموزشي مدرسه‌هاي هوشمند، آموزش‌هاي مجازي و الكترونيكي انواع هوش‌ و يادگيري (هوش معنوي، هوش فرهنگي‌، هوش هيجاني،...) شناخت و فرا شناخت در حوزه آموزش نقش متقابل خانواده، اجتماع و مدرسه در پيشرفت درسي‌
مدل‌هاي بهبود محيط‌ها و فضاهاي آموزشي
رويكردهاي نوين در نظام ارزشيابي دانش آموزان و دانشجويان رويكردهاي نوين در نظام ارزشيابي برنامه درسي
كارآيي دروني و بيروني در نظام آموزشي هويت‌هاي چندگانه، تكثرفرهنگي‌، آموزش‌و برنامه ريزي آمايش سرزمين جهاني‌ شدن و توسعه روابط علمي فراميهني  تربيت بين نسلي و شكاف نسل‌ها در حوزه ياددهي ـ يادگيري 
اخلاق و فرا اخلاق در حوزه آموزش  جرم انگاري در حوزه تخلفات آموزشي آسيب‌شناسي تربيت معنوي و ديني نقش رسانه‌‌هاي عمومي‌ در آموزش نقش فرهنگ وقف در نظام آموزشي

 

نظرات