همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری

همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری

محورهاي همايش:

مديريت دولتي

- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي

- تشكيلات و روش ها

- مديريت نيروي انساني

- مديريت تحول

- مديريت مالي دولتي

- مديريت در سازمان با رويكرد اسلامي

- مديريت اماكن متبركه و مذهبي

مديريت بازرگاني

- مديريت بيمه

- بازاريابي

- بازرگاني بين الملل

- مديريت تحول

- بازرگاني داخلي

- مديريت مالي

مديريت صنعتي

- توليد

- تحقيق در عمليات

- مالي

مديريت محيط زيست

- HSE

مديريت در سوانح طبيعي

 مديريت بحران

مديريت ثبت اسناد و املاك

 مديريت آموزشي

 مديريت اجرايي

- استراتژيك

- بازاريابي و صادرات

 مديريت تكنولوژي

- سياستهاي تحقيق و توسعه

- نوآوري تكنولوژي

- انتقال تكنولوژي

- استراتژيهاي توسعه صنعتي

مديريت فناوري اطلاعات

- مديريت پروژه ي فناوري اطلاعات

- كسب و كار الكترونيكي

- مديريت منابع اطلاعاتي

- سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته

- مديريت دانش

- هوشمندي كسب و كار

مديريت شهري

مديريت امور فرهنگي

مديريت مالي

- حقوق مالي

- مهندسي مالي و مديريت ريسك

- تامين مالي و سرمايه گذاري در نفت و گاز

مديريت كارآفريني

- كسب و كار جديد

مديريت ام بي اي

- مديريت توسعه و سازمان منابع انساني

- مديريت بازاريابي

- مديريت مالي

- مديريت تكنولوژي

- مديريت عمليات

- اقتصاد مديريت

- كارآفريني

- استراتژي

- سيستم اطلاعاتي مديريت

مديريت ورزشي

- مديريت بازاريابي در ورزش

- مديريت اوقات فراغت ورزش هاي تفريحي

- مديريت راهبردي در سازمان ملي ورزش

- مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي

- مديريت رويدادهاي ورزشي

- مديريت رسانه هاي ورزشي

مديريت خدمات اجتماعي

مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي

مديريت جهانگردي

- بازاريابي جهانگردي

- برنامه ريزي توسعه جهانگردي

مديريت رسانه

مديريت منابع انساني

- مديريت استراتژيك منابع انساني

- مديريت عملكرد و بهره وري منابع انساني

- مديريت منابع انساني اسلامي

- مديريت منابع انساني بين الملل

مديريت امور شهري

مديريت پروژه

نظرات