ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

محورهاي كنفرانس:

ريسك ، امنيت، ايمني و تاب آوري

- ديدگاه هاي چند مولفه اي در مديريت ريسك

- مديريت ريسك، تعاملات ريسك و تنظيم ريسك در محيط هاي در حال رشد شهري

-به حداقل رساندن و كاهش تبعات ريسك، مدل سازي ريسك

- ارزيابي ريسك تلفيقي (چند مخاطره اي)

-ريسك در مقياس جهاني، منطقه اي، ملي و محلي

مديريت بحران هاي پيچيده و چند مولفه اي

- برنامه ريزي براي شرايط اضطرار ، پاسخ و مقابله

- آمادگي شرايط اضطرار مدل سازي رخداد ها

- پايش بحران ها، تجزيه و تحليل و راهكار هاي پيشگيري و كاهش اثرات

- مديريت درجريان سانحه، رخداد بزرگ و بحران

- مقاوم سازي، نوسازي و راهكارهاي كاهش آسيب پذيري شريان هاي حياتي

جمع آوري دادها با رصد زمين

- سيستم اطلاعات جغرافيايي براي ارزيابي ريسك

- استفاده از تكنيك هاي جديد براي مديريت كنترل حوادث شهري و بحران ها

بهداشت اضطراري

- ريسك هاي سلامت

-ترياژ در رخداد هاي بزرگ

-آمادگي بيمارستان ها و ارزيابي در بحران ها

- سيستم هاي پزشكي اورژانس / مداواي قبل از بيمارستان و مراقبت در رخدادهاي بزرگ

-همكاري بهينه با تيم هاي پزشكي بين المللي

سازگاري تغييرات اقليم

- نياز هاي مرتبط با اهداف ملي، استراتژي ها ، فرآيند ها و روش

- حلقه هاي مفقوده بين سازگاري تغييرات اقليم و مديريت بحران

حوادث و تاثير آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي

- كودكان و اقشار آسيب پذير جامعه

- استفاده موثر از رسانه هاي اجتماعي براي تاب آوري بحران

- ظرفيت سازي براي مديريت بحران

نظرات