همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

محورهاي همايش:

-پژوهش هاي نوين در حوزه برق و ICT

-پژوهش هاي نوين در حوزه مكانيك، مكاترونيك و رباتيك

-پژوهش هاي نوين در حوزه كشاورزي و دامداري

-پژوهش هاي نوين در حوزه زيست فناوري

-پژوهش هاي نوين در حوزه علوم پايه

-پژوهش هاي نوين در حوزه علوم شناختي

-پژوهش هاي نوين در حوزه فناوري­ هاي نوين مهندسي

-پژوهش هاي نوين در حوزه كامپيوتر و فناوري اطلاعات

-پژوهش هاي نوين در حوزه صنايع و معادن

-پژوهش هاي نوين در حوزه معماري و شهرسازي

-پژوهش هاي نوين در حوزه فضاي مجازي

-پژوهش هاي نوين در حوزه فناوري­ هاي نرم و مديريت

-پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني اسلامي

- و ساير موضوعات مرتبط

نظرات