اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

اهداف و موضوعات كنفرانس

برخي از موضوعات مهم و قابل طرح در كنفرانس بصورت ذيل مي باشد. البته موضوعات صرفا محدود به اين عناوين نيست و هر موضوع مرتبط با اهداف كنفرانس قابل پذيرش هست.
 
سيستمهاي توزيع شده و محاسبات
Distributed systems and computing
 
معماريها و الگوريتمها در سيستمهاي توزيع شده و موازي
Parallel and distributed system architectures and algorithms
 
سيستم عاملها، كمپايلرها و زبانهاي برنامه سازي در سيستمهاي توزيع شده
Distributed operating systems, Languages and compilers
 
تكنولوژيهاي نرم افزاري سيستمهاي توزيع شده و موازي
Parallel and distributed software technologies
 
رايانش ابري و رايانش گريد (مشبك يا توري)
Cloud computing & Grid computing
 
رايانش همگاني و رايانش خوشه اي
Utility computing & Cluster computing
 
محاسبات فراگير
Pervasive computing
 
زمينه هاي بيوانفورماتيك و بيوكامپيوتينگ
Bioinformatics and Biocomputing
 
وب 2 &   رايانش اينترنتي
Web.2 and Internet computing
 
مجازي سازي و ماشينهاي مجازي
Virtualization and Virtual Machines
 
محاسبات سبز: سيستمهاي HPC با مصرف انژي كارا
Green Computing: Energy Efficient HPC Systems
 
شبكه هاي بي سيم سنسوري و اقتضايي
Ad-hoc and Wireless Sensor Networks
 
محاسبات علمي با مقياس بزرگ (در علوم زيستي، شيمي، فيزيك، كشاورزي، محيط و ...)
Large Scale Scientific Computing (Biological, Chemical, Physical, Environmental, Agriculture, etc.)
 
معماريها و الگوريتمهاي الهام گرفته از طبيعت
Natural Inspired distributed architecture and algorithms
 
كاربردهاي مختلف سيستمهاي توزيعي در حوزه ICT
Distributed applications ICTs: trade, medicine, industry, the Internet, etc...
 
سيستمهاي چندعاملي و كاربردها
Multi-agent Systems and Applications
 
حل مسئله توزيع شده
Distributed problem solving
 
هوش مصنوعي توزيع شده
Distributed artificial intelligence
 
پردازش داده هاي بزرگ
Big Data Processing
 
الگوريتمها و مدلسازي داده هاي بزرگ
Big Data Models and Algorithms
 
معماري داده هاي بزرگ
Big Data Architectures
 
مديريت داده هاي بزرگ
Big Data Management
 
كاوش و جستجوي داده هاي بزرگ
Big Data Search and Mining
 
بازنمايي و مديريت دانش
Distributed Knowledge Management and Representation
 
محرمانگي، يكپارچگي، و حفاظت داده هاي بزرگ
Big Data Protection, Integrity and Privacy
 
كاربردهاي امنيتي داده هاي بزرگ
Security Applications of Big Data
 
داده هاي بزرگ از شبكه اي پيچيده و اجتماعي
Big Data from Social and Complex Networks
 
داده هاي بزرگ براي موسسات، دولت و جامعه
Big Data for Enterprise, Government and Society
 
تحليل شبكه هاي بزرگ و پيچيده
Complex & Large-network Analysis
 
پايگاه داده هاي توزيعي: تئوريها و كاربردها
Distributed Database: Theory and applications
 
داده كاوي : الگوريتمهاي توزيع شده و موازي
Data mining
 
يادگيري ماشين، سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، و هوش تجاري
Machine Learning, Intelligent Information Systems, and Business Intelligence
 
 
 
 
تحليل شبكه هاي اجتماعي
Social Network Analysis
 
تحليل و مدلسازي شبكه هاي اجتماعي
Social network modeling and analysis
 
تشخيص اجتماعات، تحليل و ارزيابي آنها
Community detection, analysis, and evaluation
 
مهاجرت بين اجتماعات
Migration between communities
 
تحليل شبكه هاي تبهكار
Crime network analysis
 
تشخيص ناهنجاري در شبكه هاي اجتماعي
Anomaly detection in social network
 
تحليل احساسات در شبكه هاي اجتماعي
Sentiment analysis in social network
 
لينك كاوي در شبكه هاي اجتماعي
Link mining in social network
 
مدلهاي داده اي براي شبكه هاي اجتماعي
Data models for social networks
 
تاثير شبكه هاي اجتماعي در بازاريابي و تجارت
Impact of social network discovery on marketing and business
 
تاثير شبكه هاي اجتماعي در سيستمهاي پيشنهاد دهنده
Impact of social networks on recommender systems
 
الگوريتمهاي گرافهاي بزرگ براي تحليل شبكه هاي اجتماعي
Large-scale graph algorithms for social network analysis
 
انتشار اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي
Information diffusion in Social networks
 
بصري سازي و بازنمايي شبكه هاي اجتماعي
Visualization and representation social networks
 
تاثير جنبه هاي اجتماعي در شكل دهي اجتماعات شبكه هاي اجتماعي
Influence of cultural aspects on the formation of communities in social networks
 
 
 
 
بينايي ماشين توزيع شده
Distributed Machine vision
 
بينايي توزيع شده و پردازش تصوير
Distributed Vision, Image Processing
 
بازيابي تصوير در پايگاه داده بزرگ تصاوير
Image retrieval on large-scale image databases
 
بازيابي اطلاعات و تشخيص الگو
Information retrieval and Pattern Recognition
 
تشخيص حركت، تحليل، و استنتاج
Gesture recognition, analysis and synthesis
 
تحليل حركات جسم و استنتاج
Body motion analysis and synthesis
 
تشخيص عمل
Action recognition
 
تحليل حالت چهره و استنتاج
Facial expression analysis and synthesis
 
فاكتورهاي انساني و تعاملات انسان و ماشين
Human Factors and Human Machine Interaction
 
تحليل تصاوير در مقياس وب
Web-scale Image analyzing
 
تشخيص صورت، تحليل، و استنتاج
Face recognition, analysis and synthesis

نظرات