همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

محورهاي همايش:

-الگوهاي نوين فرهنگ سازماني

-مديريت دانش و منابع انساني دانش بنيان

آسيب شناسي فرهنگ سازماني

-سرمايه هاي فكري سازمان

-جامعه پذيري و تثبيت فرهنگ سازماني

-مديريت تغيير و تحول در سازمان

- مديريت عملكرد و شيوه هاي ارزشيابي عملكرد

- كارآفريني سازماني

نظرات