کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

محورهاي كنفرانس
 
آبياري و زهكشي
•    شيوه هاي ارتقاي بهره وري مصرف آب در شبكه‌ هاي آبياري و زهكشي
•    شيوه هاي ارتقاي بهره وري آب در اراضي كشاورزي فارياب، كم‌‌آب و ديم
•    شيوه هاي ارتقاي بهره وري آب آبياري در شرايط شوري آب و خاك
•    راهكارهاي افزايش بهرهوري آب آبياري در شرايط غير استاندارد توليد محصول
•    افزايش بهره وري مصرف آب در روش‌هاي مختلف آبياري
•    روش‌هاي مناسب برنامه‌ريزي آبياري براي الگوهاي مناسب كشت
•    مديريت يك‌پارچه سامانه آب، خاك و گياه
•    مديريت آبياري با آب هاي غيرمتعارف و فاضلاب هاي تصفيه شده
•    نقش ارزيابي شبكه هاي آبياري و زهكشي در افزايش بهره وري مصرف آب
•    بهينه سازي مصرف، تخصيص منابع آب و الگوي كشت با در نظر گرفتن تغييرات اقليمي
•    نقش استفاده از زهكشي كنترل شده و زهكشي زيستي در افزايش بهره وري مصرف آب
•    بهينه‌سازي عمليات طراحي و اجراي زهكشي با هدف افزايش بهره وري مصرف آب
•    مديريت بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي
•    نظام هاي بهره برداري و تشكل هاي آب بران
 
 
هيدروليك و سازه هاي آبي 
•    راهكارهاي بهره برداري بهينه از سازه هاي آبي با رويكرد افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    نقش پژوهش و مهندسي هيدروليك محيطهاي متخلخل در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    نقش پژوهش و مهندسي هيدروليك رسوب و رودخانه در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    نقش پژوهش و مهندسي هيدروليك محيط زيستي در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    كاربرد مدل هاي عددي (هيدروانفورماتيك و هيدروليك محاسباتي)، آزمايشگاهي و فيزيكي در طراحي و ارزيابي سازه هاي آبي
•    روش هاي زمين شناسي مهندسي و تكتونيك سد و سازه هاي آبي در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    استفاده از تجهيزات و روشهاي اندازهگيري در هيدروليك براي افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    نقش مطالعات اقتصادي و اجتماعي در طراحي سازههاي آبي در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    پدافند غيرعامل و مديريت بحران در سازه هاي آبي
•    كاربرد مواد و مصالح نوين در سازه هاي آبي 
•    مطالعات مرتبط با سازههاي تاريخي آب
 
 
هيدرولوژي و مديريت منابع آب
•    مديريت منابع آب بر مبناي تغيير اقليم
•    مديريت جامع منابع آب با رويكرد توسعه پايدار
•    ارزيابي رويكردهاي مديريتي بر بيلان هيدرولوژيك حوضه هاي آبريز
•    تعيين و ارزيابي پارامترهاي بيلان هيدرولوژيك
•    مديريت عرضه و تقاضاي آب
•    مديريت سيلاب و سامانه هاي هشدار سيل
•    كاربري اراضي در هيدرولوژي حوضه هاي آبريز
•    راهكارهاي استفاده پايدار از منابع آب در توليد محصولات كشاورزي
•    نقش كاربرد مدل سازي هيدرولوژيكي حوزه هاي آبريز در افزايش بهره وري مصرف آب
•    توسعه و كاربرد سيستم هاي پشتيباني در تصميمگيري در مديريت منابع آب
•    جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در مديريت منابع آب 
 
 
آب و فاضلاب و محيط زيست
•    راهكارهاي افزايش بهرهوري در طراحي، اجرا و بهرهبرداري تاسيسات آب و فاضلاب
•    مديريت بهينه كاهش آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني
•    ملاحظات اكولوژيك و محيط زيستي در طرح هاي مهندسي آب
•    شناسايي، پايش و كنترل منابع آلاينده در آب هاي سطحي و زيرزميني
•    نقش مديريت آلودگي آب و محيط زيست در افزايش شاخص هاي بهداشت و سلامت جامعه
•    شناسايي، پايش و كنترل منابع آلاينده ناشي از فعاليت هاي كشاورزي
•    مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
•    نقش كاربرد مدل سازي انتشار آلاينده ها در افزايش بهره‌وري مصرف آب
•    استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده
•    پدافند غيرعامل و مديريت بحران سامانه آب و فاضلاب
•    كاربرد علوم سبز (علوم توسعه پايدار، گرمايش جهاني، تغيير اقليم و ...) در افزايش بهرهوري مصرف آب
•    نقش فناوري محيط زيستي در افزايش بهره وري مصرف آب
•    مطالعات محيط زيستي به قصد صدور مجوزهاي لازم و تجاري سازي
 
 
مديريت يكپارچه حوضه هاي آبخيز
•    بهره برداري پايدار از منابع آب زيرزميني
•    راهكارهاي مديريتي براي مقابله با فرسايش خاك، رسوب و سيل
•    آبخيزداري و روشهاي نوين استحصال آب
•    تغذيه مصنوعي و حفاظت از آبخوان ها
•    تغيير اقليم و مديريت حوضههاي آبخيز
•    ارزيابي فني و محيط زيستي عملكرد پروژههاي آبخيزداري و آبخوان داري
•    مدل سازي و روش هاي نوين در مديريت منابع آب، خاك و گياه در آبخيزها
•    مديريت جامع حوضه آبخيز با تاكيد بر مسائل فني، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تبادلات بين حوضه¬اي
 
 
فناوري هاي نوين در مهندسي آب
•    كاربرد فناوري نانو در افزايش بهره وري آب
•    خودكارسازي سامانه هاي مهندسي آب با هدف افزايش بهرهوري مصرف آب
•    استفاده از GIS و RS در مهندسي آب با هدف افزايش بهرهوري مصرف آب
•    توسعه و كاربرد مدلهاي شبيهسازي و بهينه سازي در مهندسي آّب و كاربر‌دوست كردن آنها
•    مدلسازي معكوس و تبديلات فيزيكي و رياضي در مهندسي آب
•    استفاده از فرآيندهاي فيزيكوشيمايي در مهندسي آب براي افزايش بهرهوري آب
•    استفاده از مهندسي كنترل و كاربرد ابزار دقيق با هدف افزايش بهرهوري مصرف آب
•    امكان سنجي كاربرد فناوري تلهمتريك در مهندسي آب
•    كاربرد فناوري هاي نوين در تاسيسات آب و فاضلاب
 
 
مباحث قانوني، سياسي و اجتماعي در مهندسي آب
•    ارزيابي اقتصادي توليد محصول در محيط‌هاي فارياب، كم‌‌آب و ديم با هدف افزايش بهرهوري مصرف آب
•    تحليل اقتصادي كاربرد روش هاي آبياري براي‌ افزايش بهره وري مصرف آب
•    توليد محصولات استراتژيك و بهره وري مصرف آب
•    ارزش اقتصادي ملاحظات محيط زيستي در طرح هاي مهندسي آب
•    اقتصاد و استفاده پايدار از منابع آب
•    هزينه هاي اقتصادي فرسايش خاك، آلودگي منابع آب و تغيير اقليم در مقياس حوضه هاي آبريز
•    كارآفريني، تجاري سازي و توليد اشتغال در مهندسي آب
•    سازوكارهاي انگيزشي براي رشد بهره وري مصرف آب در كشاورزي
•    مزيت هاي نسبي و رقابتي در محيط هاي توليد محصول يراي افزايش بهره وري مصرف آب
•    مسايل اقتصادي – اجتماعي، حقوق و قوانين آب
•    نقش بازار آب، تجارت آب مجازي و سياستگذاري در افزايش بهره وري مصرف آب
•    اقتصادي نمودن عرضه و تقاضا در مهندسي آب با محور تجاري سازي
 
 
مهندسي رودخانه
•    مطالعات ميداني هيدروليك رسوب در رودخانه
•    مطالعات ميداني سيلاب در رودخانه
•    مطالعات آزمايشگاهي در مهندسي رودخانه
•    مطالعات عددي در مهندسي رودخانه
•    مطالعات مرتبط با رودخانه هاي مرزي
•    مطالعات محيط زيستي رودخانه
•    سازه هاي آبي مرتبط با مهندسي رودخانه

 

نظرات