اولین کنفرانس سراسری الکترونیکی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران

اولین کنفرانس سراسری الکترونیکی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران

محورهاي كنفرانس

عمران سازه

-سازه‌‌هاي بتن

-سازه‌‌هاي فولادي

- سازه هاي مركب

-طرح لرزه اي

-روش‌هاي عددي در مهندسي سازه

-مواد‏، مصالح و تكنولوژي بتن

- پايداري ،‌خستگي و شكست سازه هاي فولادي

- روش هاي پيشرفته ساخت و اجرا

-مطالعات آزمايشگاهي

-سيستم هاي سازه اي جديد فولادي

- مقررات و استانداردها

-بازرسي و نگهداري سازه هاي فولادي

-سازه مقاوم در برابر آتش و خوردگي

عمران زلزله

-عيب‎‎يابي و كنترل لرزهاي سازهها

-آسيب‌پذيري و بهسازي لرزه‌اي سازه‌ها

- بهينهسازي لرزهاي سازهها-ديناميك سازه

-اندركنش خاك و سازه-تحليل خطر زلزله

-طراحي لرزه‌اي

- بهسازي شريان‌هاي حياتي

-قابليت اطمينان لرزهاي سازهها

- اثر زلزله بر سازه

-مديريت بحران و پدافند غيرعامل

سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

-هيدروليك محيطهاي متخلخل

-سازه‌‌هاي دريايي

-سازه‌هاي هيدروليكي

- انتقال آب

- هيدروليك دريا و سواحل

-هيدروليك محاسباتي و هيدروانفورماتيك

- مهندسي رودخانه و سواحل

-تجهيزات اندازه گيري در هيدروليك

-مهندسي رودخانه

-هيدروليك زيست محيطي

-روش‌هاي عددي در مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

عمران آب

-مهندسي و مديريت منابع آب

-اندركنش آب و سازه

- آبهاي زير زميني و محيط زيست

-انتقال آلودگي در آبهاي زير زميني

- روش‌هاي عددي در مهندسي آب

-ضوابط و استانداردهاي ملي صنعت آب

-فناوري هاي نوين و جداسازي

مهندسي ژئوتكنيك

-ژئوتكنيك لرزه‌اي

-سازه‌هاي خاكي

-تست‌هاي آزمايشگاهي و صحرايي

-مهندسي پي

-مدل‌سازي و روش‌هاي عددي در مهندسي ژئوتكنيك

-تونل‌سازي و مكانيك سنگ

-بهسازي خاك

-مهندسي ارزش و ارزيابي ريسك در ژئوتكنيك

- زمين شناسي مهندسي و زمين گرماي

-ژئوماتيك و ؤئوفيزيك در پايش سازه‌هاي خاكي

مهندسي محيط‌زيست

-آلودگي هاي محيط زيست

-شيمي محيط زيست

- آب و فاضلاب

- بيوتكنولوژي محيط زيست

-كاربرد نانوتكنولوژي در مهندسي عمران و محيط زيست

-روشهاي نوين تصفيه آب-هوا و خاك-مواد زائد جامد

مهندسي راه، حمل‌و‌نقل و ترافيك

-طرح هندسي راه

-روش‌هاي عددي در روسازي راه

-مهندسي ترافيك

-مواد، مصالح و تكنولوژي آسفالت

 -سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل

-برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي

-ايمني ترافيك و ريسك

-حمل‌ونقل و توسعه‌ي پايدار

-اقتصاد حمل و نقل

-مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل

-آموزش و فرهنگ‌سازي ترافيك

-قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه سازمان ها در مديريت ترافيك

- حمل‌و‌نقل همگاني-حمل و نقل غيرموتوري

مديريت ساخت

-مديريت پروژه

-چالش هاي موجود در قوانين ساخت

-  مهندسي تخريب -روش‌هاي نوين ساخت

 -مهندسي ارزش-معماري داخلي

نظرات