همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی

همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی

محورهاي همايش:

  - چالش هاي حقوق بين المللي عمومي و خصوصي
  - چالش هاي حقوق بين المللي كيفري
  - چالش هاي حقوق تجاري - اقتصادي بين المللي     
  - چالش هاي حقوق مالكيت معنوي
  - چالش هاي حقوقي در روابط بين الملل
  - چالش هاي حقوق هسته اي
  - چالش هاي حقوق محيط زيست
  - چالش هاي حقوقي وكالت در نظام بين المللي
  - چالش هاي حقوق اسلام با حقوق بين الملل
  - چالش هاي حقوق بين الملل بشر
  - چالش هاي حقوق انرژي
 - و ساير موضوعات مرتبط با موضوع همايش
 

نظرات