اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری

اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری

محورهاي كنفرانس:

- ملاحظات فني و اجرايي در گودبرداري ساختمان در فضاي شهري

- مقاوم سازي ساختمان هاي ساخته شده در كلان شهرها

- سيستم هاي حمل و نقل، پايداري حمل و نقل در شهرهاي ايران

- توسعه قطار شهري و مشكلات فني و اجرايي

- تجارب موفق سرمايه گذاري در پروژه هاي عمران شهري

- تجارب موفق پروژه هاي عمراني

- زيباسازي كلان شهرها با استفاده از المان هاي شهري

- ايمني سازي بافت هاي فرسوده

- استفاده از معماري - ايراني در ساخت و ساز كلان شهر ها

نظرات