اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)

اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)

محورهاي همايش:

محور مديريت:

مديريت كاركنان دانشور- مديريت استراتژيك منابع انساني- مديريت منابع انساني الكترونيك- توسعه منابع انساني در گذر از بحران هاي مديريتي و سازماني- جذب نيروهاي حرفه اي در سازمان ها، مزيتها و چالشها- شايسته گزيني و شايسته پروري- بهره وري سرمايه هاي انساني در سازمانها- مديريت منابع انساني و مسئوليت پذيري اجتماعي سازمانها- مديريت عملكرد منابع انساني- نوآوري فردي وسازماني در توسعه منابع انساني- اثربخشي فعاليت هاي منابع انساني - بهينه كاوي، تجارب ‌و‌ الگوهاي موفق سازماني در فعاليتهاي منابع انساني- مديريت منابع انساني در شركت هاي هولدينگ- تفكر استراتژيك- آينده نگاري و آينده پژوهي- مديريت استراتژيك سازمانهاي هولدينگ- مديريت استراتژيك دانش- مديريت استراتژيك بازار- مديريت استراتژيك برند- مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات- مديريت استراتژيك پروژه- مديريت پيمانهاي استراتژيك- مديريت استرتژيك ريسك- جاري سازي (پياده سازي) استراتژي و همسوسازي استراتژيك- كنترل استراتژيك و كنترل استراتژي- مديريت استراتژيك و عملكرد-  مديريت زنجيره تامين- مديريت آماد و پشتيباني- مديريت منابع- مديريت لجستيك - مديريت تحولات استراتژيك- استراتژي اقيانوس آبي- مديريت استراتژيك در شرايط بحران و ركود- تصميم گيري و برنامه ريزي استراتژيك در شرايط عدم قطعيت- مديريت استراتژيك در سازمانهاي دولتي- آمادگي استراتژيك- نوآوري استراتژي مديريت استراتژيك، رهبري و تحول - مديريت استراتژيك، روش ها و ساختارها - مديريت تحول، نوآوري و خلق تكنولوژي- مديريت تحقيق، توسعه، انتقال و آينده پژوهي تكنولوژي- مديرت آموزش و راهبردهاي آموزشي- چالش هاي سازماني در مديريت - تفكر سيستمي و نوآوري در مديريت - موانع تفكر سيستمي، چالش ها و پيشبرنده ها- آينده­پژوهي و تفكر سيستمي- مديريت ريسك و پدافند غير عامل- مديريت فرآيند ها و معماري سازماني- مالكيت فكري و مديريت دانش- پيوست فرهنگي، برنامه ها و طرح هاي توسعه اي- ارزش هاي اخلاقي و توسعه سازماني- اخلاق و فرهنگ سازماني- فرهنگ و اخلاق در سيستم هاي مديريت اطلاعاتي- مديريت توسعه و تحول سازماني و روانشناسي منابع انساني- متغيرهاي استراتژيك سازماني(انساني، اجتماعي، ساختاري)- آموزش سرمايه انساني در بهره وري، بهبود كيفيت و فرهنگ كار- سكوت سازماني - مديريت بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري- مديريت بودجه و بودجه ريزي- مديريت مالي - حسابداري و بودجه بندي سرمايه اي- ماليات و مديريت درآمد- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي- مديريت ديناميك، سيستم ها و ابزارها- سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و سيستم هاي اتوماسيون - نظام اطلاعات جغرافيايي(GIS) و سيستم هاي اطلاعاتي - يكپارچه سازي استراتژي هاي فناوري و كسب و كار- سيستم هاي اطلاعاتي و كسب و كار- مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات- مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه- انتقال فناوري و بومي سازي دانش- فناوري اطلاعات و ارتباطات- فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي- اتحاد استراتژيك و موفقيت سازماني- حقوق بازرگانان و قراردادهاي بازرگاني - سازمان هاي تجاري و كنوانسيون بين المللي- حقوق حمل و نقل و ترانزيت بين المللي- سازمانها و بازارهاي پولي و مالي بين المللي- مديريت اجرايي و طرح هاي توسعه- انتقال و توسعه تكنولوژي- مديريت توليد و مدل هاي تصميم گيري- مديريت جهانگردي، گردشگري و بازاريابي خدمات- مديريت شهري و برنامه ريزي منطقه اي- مديريت حمل و نقل و بازارهاي بين المللي- اقتصاد و برنامه ريزي شهري- مديريت حمل و نقل شهري، آلودگي، انرژي - مديريت بحران و سازمانها- مديريت انتقال تكنولوژي، تكنولوژي خارجي و وابستگي هاي صنعتي و اقتصادي- مديريت اقتصاد كشاورزي و توسعه پايدار- اقتصاد محيط زيست و توسعه پايدار- تجارت الكترونيك و اقتصاد ديجيتالي- مديريت بهره وري- مديريت كيفيت- شاخص ها و استراتژي هاي بهره وري- مديريت صادرات و واردات و شبكه هاي بين المللي- مديريت بيمه، خدمات و خطرات- مديريت ريسك و بيمه در فعاليتهاي مالي اقتصادي- مديريت بازاريابي - مديريت طراحي محصول، تبليغ، تامين و شبكه توزيع - مديريت عمليات رواني، تبليغات و ضد تبليغ در بحران- مديريت رسانه و ارتباطات - مديريت ارتباطات جهاني و حقوق بين المللي ارتباط جمعي- خدمات پس از فروش در مديريت ارتباط با مشتري- مديريت ارتباط با مشتريان- بازاريابي و تبليغات استراتژيك- مدل هاي كسب وكار - مديريت اسلامي، نظريه ها و تجارب موافق- رهبري و مديريت اسلامي- مديريت اسلامي، ساختار سازماني و منابع انساني - مديريت اسلامي و ارتقاي فرهنگي- سبك‌ها و شيوه‌هاي مديريتي در ارتقاي فرهنگي خانواده - الگوهاي مبتني بر سيره‌ي نبوي و اهل بيت (ع) در ارتقاي فرهنگي - مديريت اسلامي و نهادهاي حمايتي- مديريت اسلامي و همبستگي اجتماعي- مديريت اسلامي و ظرفيت‌ساز‌ي‌هاي مالي و اقتصادي- الگوهاي اسلامي و شيوه‌هاي تأمين مالي خرد (مايحتاج زندگي، مسكن، ازدواج، درمان و تحصيل) نيازمندان- الگوها و شيوه‌هاي جديد بهره‌برداري از نهادهاي وقف، صدقات، قرض الحسنه و...

ساير مباحث مرتبط با مديريت


محور سياست و امنيت:

نقش انقلاب اسلامي در بيداري اسلامي - مردم سالاري ديني و هندسه قدرت - اسلام سياسي يا اسلام فقهي - انرژي و تحولات خاورميانه - رسانه و فضاي مجازي در تحولات سياسي منطقه - جنگ نرم با رويكرد امنيتي و سياسي - جايگاه نقش احزاب و رسانه‌ها در تحقق هندسه قدرت - نقش ايران در هندسه قدرت جهاني - نحوه تعامل و تقابل با دشمن- و اتحاد ملي در هندسه قدرت - هندسه قدرت و سياست خارجي - جايگاه و نقش روحانيت در تحقق هندسه قدرت- مردم‌سالاري ديني، بستر مشروعيت و مقبوليت نظام و پيش‌شرط تحقق هندسه قدرت - بازتعريف رابطه‌ي شهروند و حاكميت، و توجه به حقوق شهروندي، پيش‌نياز تحقق هندسه قدرت - نقش و جايگاه اقوام و اقليت‌هاي ديني و سياسي در يك‌پارچگي ملّي و تحقق هندسه قدرت - هويت اسلامي و جهاني‌شدن - انديشه سياسي در اسلام- گفتمان هاي سياست داخلي و ديپلماسي هسته اي- خليج فارس- جزاير سه گانه- امنيت ملي، رسانه و سياست خارجي- رسانه و امنيت ملي- سياستگذاري عمومي- سياستگذازي فرهنگي- سياستگذاري اقتصادي- تحريم هاي اقتصادي بين المللي و ديپلماسي هسته اي- انرژي و ديپلماسي هسته اي- بازيگران منطقه اي و ديپلماسي هسته اي- آسياي مركزي و قفقا- مناقشه قره باغ- تحولات نوين خاورميانه- نظريه هاي روابط بين الملل- سياست خارجي ايران در قبال آسياي مركزي و قفقاز- مناقشات فومي در قفقاز-  جهان اسلام- مطالعات اروپا- وال استريت- همكاري هاي منطقه اي و ديپلماسي هسته اي- طرح خاورميانه عاري از سلاح هاي كشتار جمعي و ديپلماسي هسته اي- سازمان ها و جنبش هاي بين المللي و منطقه اي - انديشه هاي سياسي سي سال اخير و تحولات آن - سياست كنوني جمهوري اسلامي (اهداف و ابزار) - تحولات كنوني روابط بين‌الملل و روابط با قدرت‌هاي بزرگ هسته‌اي - تحولات كنوني در نظام بين‌المللي - گفتگوي بين‌المللي و ميان فرهنگي - تحولات اجتماعي كنوني ايران - تحولات كنوني در خاورميانه و كشورهاي همسايه ايران - نفت و تحولات كنوني اقتصادي - تحولات كنوني قوانين، مقررات و حقوق بشر - تحولات كنوني سازمان ها و جنبش‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي - تحولات انقلاب اسلامي ايران- جايگاه اسلام در پارادايم هاي روابط بين الملل - آينده اسلام گرايي در نظام بين الملل - بررسي همكاري هاي رسانه اي ايران و جهان اسلام - ايران و سازمان كنفرانس اسلامي - بررسي نقش دانشگاه هاي ايران در جهان اسلام - تهديدات امنيتي جهان اسلام در نظام بين الملل - جنبش هاي اسلامي و روابط بين الملل - اقتصاد سياسي جهان اسلام - ژئوپليتيك جهان اسلام و نقش آنها در روابط بين الملل - قدرتهاي بزرگ، جهان اسلام و روابط بين الملل - جهان اسلام، سازمان ملل متحد و روابط بين الملل - نهادهاي جامعه مدني در جهان اسلام - جهان اسلام، حقوق بشر و روابط بين الملل - قدرت سازي رسانه اي جهان اسلام- آينده اسلام گرايان در جمهوري آذربايجان- پيامدهاي توسعه وهابيت و گروه هاي تكفيري در قفقاز جنوبي- پيامدهاي فعاليت نورجي ها و جنبش فتح ا... گولن در قفقاز جنوبي- تغيير بافت مذهبي جمهوري آذربايجان- بازتاب انقلاب اسلامي در قفقاز جنوبي- آسيب شناسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قفقاز جنوبي- آينده مناقشه قره باغ و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران- ابتكار عمل راهبردي جمهوري اسلامي ايران در مناقشه قره باغ- بسترسازي و حداكثسازي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران در قفقاز جنوبي- تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران در قفقاز جنوبي- چشم انداز نظام هاي سياسي قفقاز جنوبي- پيامدهاي حضور موسسات خيريه و سازمان هاي مردم نهاد كشورهاي غربي(اروپايي، آمريكايي، اسرائيلي)، تركيه اي و كشورهاي عربي در قفقاز جنوبي

ساير مباحث مرتبط با سياست و امنيت


محورفرهنگي و علوم اجتماعي:

فضاي مجازي، ابعاد، ويژگي‌ها و كاركردهاي آن در عرصة هويت- پيامدهاي فرهنگي قرار گرفتن در فضاي مجازي- بازنمايي مؤلفه‌هاي هويت ايراني ـ اسلامي در فضاي مجازي- فضاي مجازي و سبك زندگي اسلامي ـ ايراني- ظرفيت‌هاي فضاي مجازي براي تحكيم و تقويت هويت ايراني و اسلامي- راهبردها و سياست‌هاي تقويت هويت ايراني ـ اسلامي در فضاي مجازي- فرهنگ و سبك زتدگي ديني- تبليغات، رسانه وارتباطات ديني- سبك زندگي و تمدن اسلامي، ايراني - رويكردها و الگوهاي نوين سبك زندگي- شناسايي و ايجاد الگوهاي بومي سبك زندگي- نقش سازمانهاي مردم نهاد ملي و بين المللي در ترويج سبك زندگي

ساير مباحث مرتبط با علوم اجتماعي و فرهنگي


محور اقتصادي:

اقتصاد مقاومتي و سرمايه هاي انساني- اقتصاد مقاومتي و سرمايه هاي علمي- اقتصاد مقاومتي و مشاركت اجتماعي- اقتصاد مقاومتي، كار گروهي و همكاري هاي جمعي- اقتصاد مقاومتي و نقشه جامع علمي- اقتصاد مقاومتي ، نوآوري و ابتكار- اقتصاد مقاومتي و مديريت مخاطرات اقتصادي- توليد محصولات و خدمات دانش بنيان- اقتصاد مقاومتي، صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان- اقتصاد مقاومتي و ارتقاء سطح اقتصادي كشور در منطقه- اقتصاد مقاومتي و توسعه كارآفريني- اقتصاد مقاومتي و اشتغال خانگي و زود بازده- رشد بهره وري در اقتصاد- تقويت عوامل توليد- مهارت افزايي و توانمندسازي نيروي كار- تقويت رقابت پذيري اقتصاد- رقابت اقتصادي در مناطق و استانها- ظرفيتها و قابليت هاي متنوع بومي- اقتصاد مقاومتي و مزيت هاي جغرافيايي مناطق كشور- اقتصاد مقاومتي و هدفمند سازي يارنه ها- هدفمند سازي يارنه ها و افزايش توليد- هدفمند سازي يارنه ها، اشتغال و بهره وري- هدفمند سازي يارنه ها و كاهش شدت انرژي- هدفمند سازي يارنه ها و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي- صادرات كالا و تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌ها- صادرات كالا، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌ها- صادرات كالا و تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات-ساماندهي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي- بازاريابي صادراتي و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي- صادرات كالا، و ساز و كار مبادلات تهاتري- صادرات كالا، امنيت حقوقي و تقنيني- توسعه پيوندهاي راهبردي و مشاركت جهاني- ديپلماسي در اقتصاد جهاني- سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي- روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار- روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري- مشتريان راهبردي و مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش- تنوع در روش‌هاي فروش و افزايش صادرات گاز،برق، پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور و اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز- حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك- افزايش ارزش افزوده و تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز- توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه

ساير مباحث مرتبط با اقتصاد


محور حسابداري:

حسابداري مديريت كاهش قيمت بهاي تمام‌شده كالا و خدمات در شركتها و سازمانهاي خصوصي و دولتي - حسابداري مديريت و نقش آن در موفقيت شركتها و سازمانها - محاسبه و مديريت قيمت تمام‌شده در شرايط كنوني - تكنيكها و ابزارهاي كاهش قيمت تمام‌شده در شرايط كنوني - مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در شرايط كنوني - هدفمندي يارانه‌ها و قيمت تمام‌شده محصولات و خدمات - بودجه‌بندي، كنترل بودجه‌اي و مراكز مسئوليتي - حسابداري مديريت و بودجه‌ريزي عملياتي شناور - حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد - حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازماني - زنجيره ارزش و حذف فعاليتهاي فاقد ارزش‌افزوده - ساير مباحث مرتبط - شـنـاسـايـي دارايي‏هـاي نـامـشـهـود - حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود - ارزش‏گذاري سرمايه فكري - سرمايه فكري و زنجيره ارزش - سنجش و ارزيابي سرمايه فكري - ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشي - ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري - تحليل اثـر سرمـايـه فكـري بـر ارزش سهـام - اظهارنامـه‏ مالي و اظهارنـامه سرمـايـه فكـري - حسابداري سرمايـه انسانـي - تحـليل انواع مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاكتـورهاي سنـجش سرمايه فكري - روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود - ساير مباحث مرتبط - نقش اطلاعات حسابداري، افشا و اثرات آن در بازار سرمايه - نقش اطلاعات حسابداري در ارزيابي بازار سرمايه - نقش اطلاعات حسابداري و حسابرسي در شفافيت اطلاعات - تاثير شفاف‌سازي اطلاعات در شرايط اقتصادي كشور - نقش اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت - توقعات بازار سرمايه از حسابداري - توقعات حسابداري از بازار سرمايه - چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران - رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي - مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت - بازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقاي سرمايه گذاري پايدار - شكوفايي اقتصادي با رشد سرمايه گذاري پايدار - سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ايراني جذب سرمايه گذاري بين المللي، ثبات اقتصادي و سياسي - بكارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - استانداردسازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري - جسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي و كليه مباحث مربوط به حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري –

ساير مباحث مرتبط با حسابداري


محور بخش آزاد:

- تحقيقات علوم مهندسي توأم با خلاقيت، نوآوري و زمينه ساز تغيير هندسه قدرت  - نقش تعليم و تربيت ارزش ها در تغيير هندسه قدرت  - تعالي فرهنگي از ديدگاه قرآن و عترت زمينه ساز تغيير هندسه قدرت  - آينده پژوهي و تغيير هندسه قدرت  - اخلاق حرفه اي و توسعه پايدار و تغيير هندسه قدرت  - امام خميني(ره) و تغيير هندسه قدرت  - نهج البلاغه و تغيير هندسه قدرت  - صنايع فرهنگي و نقش آن در تغيير هندسه قدرت  - رسانه هاي اجتماعي و نقش آن در تغيير هندسه قدرت  - شايعه و نقش مخرب آن در تغيير هندسه قدرت

كنفرانس بين المللي كارافريني، مهندسي صنايع، مهندسي برق، كامپيوتر، حقوق عمومي، حقوق بين الملل، حقوق بشر، حقوق خصوصي، حقوق جزا، علوم اجتماعي، مشاوره، روانشناسي كنفرانس كارافريني، مهندسي صنايع، عمران معماري،علوم اجتماعي، مشاوره، روانشناسي، همايش بين المللي كارافريني، مهندسي صنايع، علوم اجتماعي، مشاوره، روانشناسي، همايش كارافريني، مهندسي صنايع، علوم اجتماعي، مشاوره، روانشناسي

ساير مباحث مرتبط با موضوع و محورهاي اصلي كنفرانس .......

نظرات