همایش ملی سبک زندگی؛ فرصت ها و چالش ها

همایش ملی سبک زندگی؛ فرصت ها و چالش ها

  محورهاي همايش:

 شرح و نقد مفاهيم، جريان ها، رويكردها، الگوها، آسيب ها و چالش ها

- مفهوم شناسي سبك زندگي از ديدگاه اديان و مكاتب فكري؛

-جريان شناسي سبك هاي زندگي

-آسيب شناسي وضع موجود سبك هاي زندگي در ايران

-سبك زندگي و تمدن اسلامي- ايراني

-رويكردها و الگوهاي نوين سبك زندگي

-شناسايي الگوهاي بومي سبك زندگي

-دين، امور اعتقادي و سبك زندگي

-سبك زندگي در عصر انتظار

-امورفقهي- حقوقي و سبك زندگي

-آسيب ها و انحرافات اجتماعي و سبك زندگي

 

شناسايي ظرفيت ها و فرصت ها با خواستگاه فرهنگ ايراني- اسلامي

-سبك زندگي مبتني بر فرهنگ ايثار و شهادت

-سبك زندگي ايراني اسلامي

-شيوه هاي ترويج، الگوسازي و نهادينه سازي سبك زندگي

-جايگاه رسانه،فناوري اطلاعات وارتباطات و شبكه هاي مجازي در سبك زندگي

- نهادهاي سياسي فرهنگي هنري و سبك زندگي

-نقش سازمانهاي مردم نهاد محلي، ملي و بين المللي در ترويج سبك زندگي

-حفظ كرامت زن و سبك زندگي اسلامي

-جهاني شدن و سبك زندگي

-سياست و سبك زندگي

-نقش حاكميت در الگوسازي و بهبود سبك زندگي

-فرهنگ سياسي اسلامي و سبك زندگي: نظام باورها و كنشها در دو بعد اجتماعي و فردي

 

معرفي راهبردها، شيوه ها، سنت ها، روش ها، الگوها و ابزارهاي سبك زندگي با خواستگاه فرهنگ ايراني - اسلامي

-اشتغال، بيكاري و سبك زندگي

-فرهنگ كار و كارآفريني

-ازدواج، خانواده، خويشاوندي و سبك زندگي

-زنان، خانواده، اقتصاد و سبك زندگي

-روابط زناشويي و جايگاه مشاور در سبك زندگي خانواده ايراني

-جوان و سبك زندگي

-دوستان و همسالان و سبك زندگي

-رسالت و جايگاه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در تربيت فرهنگي و  سبك زندگي

-سلامت و سبك زندگي: سلامت جسماني، رواني و اجتماعي

-مصاديق سبك زندگي غربي در مظاهر زندگي ايرانيان

-اقتصاد و سبك زندگي

-اقتصاد مقاومتي و سبك زندگي

-توليد ملي، كيفيت و رقابت و سبك زندگي

-علم و فناوري و سبك زندگي

-ورزش، تغذيه، تندرستي و سبك زندگي

-سلامت خانواده، سالمندي و سبك زندگي

-عدالت و مداراي اجتماعي و سبك زندگي

-مديريت الگوي مصرف صحيح در سبك زندگي اسلامي و ايراني

-سبك زندگي؛ بيمه، رفاه و تأمين اجتماعي

-رابطه بين هنر، معماري و شهرسازي با سبك زندگي اسلامي-ايراني

نظرات