همایش بین المللی گردشگری نوین و توسعه اقتصادی

همایش بین المللی گردشگری نوین و توسعه اقتصادی

محورهاي همايش:

- مديريت جهادي، راهبرد ملي و توسعه گردشگري

- گردشگري علمي و توسعه اقتصادي

- گردشگري علمي و نگرش‌هاي نو در گردشگري

- گردشگري فرهنگي و مذهبي در ايران

-گردشگري درماني و سلامت در ايران

- گردشگري آموزشي و پژوهشي در ايران

- هتلداري، گردشگري و توسعه اقتصادي

- هتلداري نوين، آموزش هتلداري، توسعه اقتصادي

- قابليت‌هاي گردشگري در ايران و توسعه اقتصادي

- زيرساخت‌هاي گردشگري در ايران و توسعه گردشگري

- گردشگري اسلامي، ايراني و مشتركات بين‌المللي

- كيش، قطب گردشگري و تجارت در خليج فارس

- كيش، مدل علمي و توسعه گردشگري

- كيش و گردشگري ورزشي

- كيش، ارتباطات بين‌المللي و توسعه گردشگري

- كيش، بهشت خانواده‌ها

- گردشگري جنگ و دفاع، حفظ هويت ملي و ديني

نظرات