همایش ملی پژوهش، استان و توسعه با نگاهی به باید و نباید های برنامه ششم  توسعه کشور

همایش ملی پژوهش، استان و توسعه با نگاهی به باید و نباید های برنامه ششم توسعه کشور

محورهاي همايش:

   -فرهنگ، دانشگاه، جامعه و توسعه

   -سرمايه گذاري، كارآفريني، اشتغال و توسعه

   -امنيت، سرمايه گذاري و توسعه

    -عمران، مديريت شهري و توسعه

    -نفت، گاز، پتروشيمي و توسعه

    -گمرك، گردشگري و توسعه

    -كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و توسعه

    -اقتصاد، نظام مالي، پولي، بانكي و توسعه

   -صنعت، تجارت، معادن و توسعه

    -اصلاح نظام اداري و توسعه

   - ديگر ابعاد توسعه استان (سلامت، بهداشت، مديريت و ...)

نظرات