همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی

همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی

 محورهاي همايش

فيزيولوژي ورزشي

   -متابوليسم ورزشي

   -تغذيه ورزشي

   -فيزيولوژي ورزشي كاربردي

طب ورزشي

   -آسيب شناسي ورزش

   -حركات اصلاحي

نظرات