اولین کنفرانس ملی فناوری نانو در علوم مختلف

اولین کنفرانس ملی فناوری نانو در علوم مختلف

محورهاي كنفرانس:

-كاربرد نانو در مهندسي كامپيوتر

-كاربرد نانو درمهندسي الكترونيك    

-نانو شيمي و مهندسي شيمي

-نانو فيزيك و ژئو فيزيك و مهندسي نفت

-كاربرد نانو در علوم زيستي و محيط زيست

-كاربرد نانو در مهندسي عمران

نظرات