همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

محورهاي همايش:

مهندسي سازه و زلزله

    -طراحي لرزه‌اي مبتني بر عملكرد سازه‌ها

    -روشهاي بهسازي و مقاوم‌سازي سازه‌ها

    -بهينه‌سازي رفتار لرزه‌اي سازه‌ها

    -استفاده از سيستم‌هاي هوشمند در مهندسي زلزله

    -اثر زلزله بر سازه‌هاي بنائي

    -بهينه‌سازي رفتار سازه‌هاي فضاكار تحت بارهاي ديناميكي

    -تحليل قابليت اطمينان لرزه‌اي سازه‌ها

    -اثر زلزله بر سازه‌هاي ويژه

    -تكنولوژي بتن پيشرفته

    -سيستم‌هاي نوين باربر جانبي در سازه‌ها

    -بهبود رفتار لرزه‌اي اتصالات در سازه‌ها

    -فناوري‌هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان‌ها

    -عيب‌يابي لرزه‌اي سازه‌ها

    -اثر آتش‌سوزي بر سازه‌ها و راهكارهاي مقابله با آن

    -اثر انفجار بر ساز‌ها

    -خرابي پيشرونده

    -جداگرهاي پايه

    -كاربرد شبكه‌هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك در مهندسي عمران

    -سازه‌هاي كابلي

    -كاربرد فناوري‌هاي نانو در صنعت ساختمان‌سازي

    -استفاده از الياف پليمري در سازه‌ها

   -كاربرد سيستم‌هاي كمپوزيت در طراحي سازه‌ها

   -لزوم بازنگري در مقررات ملي و آئين‌نامه‌هاي ساختماني

   -سبك‌سازي سازه‌ها

   -استفاده از فولادهاي سرد نورد شده در سازه‌ها

    -سازه‌هاي بلند

    -مهندسي ارزش و ارزيابي ريسك در پروژه‌هاي عمراني

   - نقش پروژه‌هاي عمراني در توسعه پايدار


 مهندسي ژئوتكنيك

         -مطالعات صحرائي

         -مطالعات آزمايسگاهي

         -مهندسي پي پيشرفته

         -بهبود رفتار و تثبيت خاك

         -ژئوتكنيك لرزه‌اي

         -ميكروپايل‌ها

         -كاربرد مهندسي ژئوتكنيك در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

         -سازه‌هاي زيرزميني

         -ژئوتكنيك زيست‌محيطي

         -مخاطرات ژئوتكنيكي

        -گودبرداري و روش‌هاي پايدارسازي

        -اندركنش خاك و سازه

        -مدلسازي فيزيكي در مهندسي ژئوتكنيك

        -تونل‌سازي و مهندسي تونل

        -روانگرائي

        -خزش در خاك‌ها
 


 مهندسي سازه هاي هيدروليكي و منابع آب

          -سد و سازه‌هاي هيدروليكي

          -هيدروليك دريا و سازه‌هاي دريائي

          -مهندسي رودخانه و فن‌آوريهاي نوين

          -هيدروليك جريان در محيط‌هاي متخلخل

          -هيدروليك محاسباتي

          -هيدرولوژي و مهندسي منابع آب

          -برنامه‌ريزي و مديريت منابع آب

          -مهندسي ارزش در سازه‌هاي هيدروليكي

          -مديريت بحران و پدافند غيرعامل

          -فناوري نانو در صنعت آب

          -هيدرو انفورماتيك

          - فناوري هاي نوين در مديريت رواناب‌هاي شهريمهندسي معماري و شهرسازي

           -جايگاه فناوريهاي نوين درتوسعه معماري پايدار

          -نظريه‌ها و روشهاي نوين طراحي،برنامه‌‎ريزي واجراي پروژه‌هاي ساختماني

          -روشهاي نوين مديريت پروژههاي معماري و شهري

         -هوش مصنوعي و تكنيكهاي ديجيتال در معماري و شهرسازي

         -ساختمانهاي هوشمند وسنت معماري امروز

         -انرژي‌هاي نو در معماري و شهرسازي

         -تكنولوژيهاي نوين جهاني و جايگاه آن در مقررات ملي ساختمان

         -معماري بومي و مصالح نوين ساخت

         -فناوريهاي نوين در معماري منظر

         -فناوريهاي نوين در معماري داخلي

         -زيبايي شناسي معماري و فناوري‌هاي جديد حوزه ساختمان‌سازي

         -فناوريهاي نوين در توليد مواد و مصالح ساختماني

         -فناوريهاي نوين در طراحي صنعتي و صنعتي سازي ساختمان

        -سازه‌هاي نوين و رابطه آن با مفاهيم و كاركردهاي معمارانه

        -مطالعات تطبيقي علوم نوين در معماري و شهرسازي

        -تعامل حوزه‌هاي نظري معماري و تكنولوژي‌هاي جديد ساختماني

        -ارتباط فناوري‌هاي نوين ومفاهيم فرم،فضا وكاركرد د رمعماري و شهرسازي

        -تاثير تحولات تكنولوژي در هويت  شهري

       -روش‌هاي جديدگردشگري شهري

       -تجربه‌هاي نوين شهرسازي

       -تكنولوژيهاي جديد در ساماندهي و احيائ بناها و بافتهاي شهري

       -كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در بهسازي، نوسازي و توسعه شهري

      -برنامه ريزي و مديريت نوين منطقه‌اي و شهري چالش‌هاي حقوقي پيش‌رو در پروژه‌هاي مهندسي عمران، معماري و شهرسازي

   -نقش فناوري ها و تكنولوژي هاي نوين طراحي،مهندسي،معماري و شهرسازي در پيشگيري از وقوع جرايم

   -نقش استفاده از فناوري ها و تكنولوژي هاي نوين طراحي،معماري و شهرسازي در امنيت رواني و اجتماعي شهروندان

  -جايگاه فناوري ها و تكنولوژي هاي نوين در قوانين و مقررات

  -نقش شهرسازي مدرن در بروز تخلفات ترافيكي

  -ارتباط مسكن و شهرسازي با وقوع جرم

  -منطقه هاي امن و پايدار و ارتباط آن با وقوع جرم

  -پيشگيري محيطي از جرايم شهري بااستفاده از فناوري ها و تكنولوژي هاي نوين در شهرسازي و معماري

 -طراحي فضايهاي شهري امن درحاشيه بزرگراه ها با استفاده از فناوري ها و تكنولوژي هاي نوين و پيشگيري ازجرم

 -شناسايي كانون هاي جرمخيزشهري با به كارگيري فناوري ها و تكنولوژي هاي نوين درطراحي، مهندسي و معماري و شهرسازي

 -حق برخورداري شهروندان ازمسكن مناسب در اسناد بين المللي و مقررات داخلي

 -حق برخورداري شهروندان از محيط شهري سالم در اسناد بين المللي و مقررات داخلي

نظرات